لینک های دسترسی

بجا  وردن احترام توسط رئيس جمهور اندونيزيا از محل قتل عام در تميور شرقي - 2005-04-07


قرار است رئيس جمهور اندونيزيا ازبيش از۲۵۰ قرباني تيمور شرقي در يک قتل عام توسط قواي اندونيزيا در سال ۱۹۹۱، اداي احترام نمايد. قرار است سوسليو بامبانگ يو هويانو رئيس جمهور اندونيزيا وقتي روز جمعه با تيمور شرقي بيايد، از قبرستان سانتا کروز بازديد خواهد کرد. حسن ويرايوداوزير خارجه اندونيزيا ميگويد اين سفر يک اقدام آشتي ملي ميباشد. يودهيانو همچنان از آرامگاه هاي عساکر اندونيزيا که در سال ۱۹۷۶ بعد از خروج پرتگال هنگام دخول به تيمور شرقي کشته شدند نيز بازديد خواهد کرد. قواي نظامي اندونيزيا تيمور شرقي را براي بيست سال در کنترول داشت و مسئول اجازه دادن يک مليشاي طرفدار جاکارتا مي باشد که هنگاميکه براي آزادي آن در سال ۱۹۹۹ راي داد، آن قلمرو را تحت تاخت وتاز قرار داد. اندونيزيا و تيمور شرقي براي تحقيق روي اين تشدد ها در مورد تشکيل يک کميسيون مشترک موافقه کرده اند.

XS
SM
MD
LG