لینک های دسترسی

مواصلت  ماموردن مالي جهان  در واشنگتن  و جلسات  نيمه ساله  گروه هفت کشور عمده  صنعتي ،  بانک جهاني و صندوق وجهي بين المللي  - 2005-04-16


مامورين مالي کشورهاي جهان بخاطر جلسات نيمه ساله کشور هاي عمده صنعتي جهان ، بانک جهاني و صندوق وجهي بين المللي وارد واشنگتن شده اند. وزراي ماليه کشور هاي عمده صنعتي جهان و روساي بانک هاي مرکزي اواخر روز ملاقات کردند و امروز شنبه بارديگر در قبل از جلسات طراحان مشي صندوق وجهي بين الللي و بانک جهاني که بروز يکشنبه خاتمه مي يابد ملاقات نمودند. انتظار مي رود از بين بردن ديون نادارترين کشور هاي جهان و تزئيد قيم نفت در صدر اجنداي مذاکرات اين هر سه گروه قرار گيرد . انتظار مي رود مشي چين در هم بسته نگهداشتن نرخ » ين « با دالر و عدم موازنه هائيکه در تجارت جها ني وجوددارد نيز موردبحث قرار گيرد . انتظار ميرود در ختم جلسات هر گروه ابلاغيه هائي به نشر برسد . بريتانيا ، کانادا ، فرانسه ، جرمني ، ايتاليه ، جاپان و ايالات متحده گروه هفت کشور عمده صنعتي جهانرا تشکيل ميدهند .

XS
SM
MD
LG