لینک های دسترسی

Breaking News

نظرسنجی: عملکرد نظامیان افغان در برابر حملات طالبان مؤفق است


حدود ۷۷ در صد پاسخ‌دهندگان گفته که نیروهای امنیتی در برابر حملات طالبان مؤفق عمل کرده اند.

در حالی که یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد، عملکرد نیروهای امنیتی افغانستان در برابر حملات طالبان مؤفق بوده است؛ اما ۴۵ در صد پرسش‌شوندگان توافق صلح با حزب اسلامی را کم‌اثر و یا بی‌اثر دانسته اند.

نهادی موسوم به "خانه آزادی افغانستان"، امروز نتایج یک نظرسنجی‌اش را که در مورد "عملکرد حکومت وحدت ملی از دیدگاه مردم" در شش زون کشور انجام داده است، منتشر کرد.

در این نظرسنجی گروه سنی ۱۸ تا ۵۰ ساله، مورد پرسش قرار گرفته اند که شمار شان ۳۰۱۱ تن (۵۹ درصد مردان و ۴۰.۹ درصد زنان) بوده است.

۳۳.۲ درصد اشتراک کنندگان دارای مدرک لیسانس اند.

سید روح‌الله رضوانی پژوهشگر ارشد خانه آزادی افغانستان هنگام ارائه نتایج این نظرسنجی گفت، جنگ و صلح، توسعه زیربنایی اقتصادی، سیاست خارجی و عملکرد حکومت وحدت ملی در مقایسه با حکومت قبلی در این نظرسنجی پرسیده شده است.

جنگ و صلح

این نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت پاسخ‌دهندگان، عملکرد نیروهای امنیتی افغان را در برابر حملات طالبان، تجهیز نیروهای امنیتی و هوایی و تامین کمک‌های مالی نشست وارسا را برای نیروهای امنیتی، مؤثر دانسته، اما فیصدی بیشتر امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی را کم اثر و بی‌اثر خوانده اند.

حدود ۷۷ در صد پاسخ‌دهندگان گفته اند که نیروهای امنیتی در برابر حملات طالبان مؤفق عمل کرده؛ حدود ۷۸ درصد پرسش‌شوندگان، تجهیز نیروهای امنیتی و هوایی را اقدامی مؤثر خوانده؛ اما ۱۷ درصد این دو مورد را کم‌اثر یا هم غیرمؤثر دانسته اند.

همچنان حدود ۶۶ در صد پاسخ دهندگان، تأمین کمک‌های مالی برای نیروهای امنیتی را در نشست وارسا، مؤثر و ۲۱ درصد نیز آن را کم‌اثر و نامؤثر بیان کرده اند.

در بخش صلح؛ حدود ۴۵ در صد پرسش‌شوندگان گفته اند که امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی کم‌اثر بوده یا مؤثریت نداشته است؛ ولی در مقابل، ۴۳ درصد دیگر آن را مؤثر عنوان کرده اند.

سیاست خارجی

خانۀ آزادی افغانستان در نظرسنجی‌اش، میزان کامیابی حکومت فعلی افغانستان را برای تامین منافع این کشور در تعامل با کشور‌هایی که در پنج حلقه سیاست خارجی تعریف شده است، از اشتراک‌کنندگان پرسیده است.

ارقام این نظرسنجی بیان می‌دارد که حدود ۶۳ در صد اشتراک‌کنندگان، تأمین منافع افغانستان را در تعامل با پاکستان منفی و ۲۵ در صد مثبت خوانده اند.

در مقابل مردم نسبت به تعامل با هند خوشبین‌تر اند و نزدیک به ۸۳ در صد از پاسخ‌دهندگان گفته اند که میزان مؤفقیت حکومت افغانستان در تامین منافع این کشور در تعامل با هند، مؤثر بوده و تنها حدود سیزده فیصد به این باور بوده اند که این تعامل کم‌اثر یا بی‌اثر می‌باشد.

این در حالی است که اکنون روابط کابل - اسلام‌آباد پرتنش؛ ولی برعکس با دهلی نو نزدیک است.

اما تأمین منافع افغانستان در تعامل با ایران؛ حدود ۴۱ در صد از پاسخ‌دهندگان میزان موفقیت حکومت فعلی را مثبت، بیش از ۱۸ در صد کم‌اثر و شش در صد نیز بی‌اثر ارزیابی کرده اند.

اما در روابط با چین و روسیه، هر چند ۶۶ در صد سیاست خارجی حکومت را در روابط با چین مثبت خوانده؛ اما این در صدی در روابط با روسیه به ۴۱ می‌رسد.

همچنان یافته‌های این نظر سنجی نشان می‌دهد که ۶۱ درصد پاسخ‌دهندگان در رابطه به تعامل حکومت افغانستان برای تأمین منافع‌اش با ایالات متحدۀ امریکا، حدود شصت در صد با کشورهای اسلامی و ۵۵ در صد با کشورهای اروپایی دید مثبت دارند.

در مقابل، ۲۲ درصد این تعامل را با ایالات متحدۀ امریکا، ۲۵ در صد با کشورهای اسلامی و ۲۸ در صد با کشورهای اروپایی، کم‌اثر یا نامؤثر خوانده اند.

در مجموع، حدود ۴۲ در صد اشتراک‌کنندگان عملکرد حکومت فعلی را در مقایسه با حکومت پیشین، در بخش سیاست خارجی مثبت خوانده و ۲۷ در صد آن را بدتر ارزیابی کرده اند؛ اما ۲۸ در صد گفته اند که عملکرد حکومت فعلی با حکومت قبلی در سیاست خارجی هیچ فرقی نکرده است.

توسعه زیربنای اقتصاد

عملکرد حکومت در بخش توسعه زیربنای اقتصادی، یکی دیگر از موضوعات نظرسنجی خانۀ آزادی افغانستان بوده است.

حدود ۸۶ در صد پاسخ‌دهندگان گفته اند که امضای تفاهمنامه‌های ترانزیتی جدید عملکرد مؤثر حکومت بوده است. حدود ۸۱ درصد در راستای اقدامات حکومت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی دید مثبت داشته و حدود ۷۷ در صد پاسخ دهندگان نیز بهره‌برداری بند سلما را اقدام توسعه‌یی مؤثر خوانده اند.

همچنان ۶۴ فیصد پرسش‌شوندگان گفته اند که جذب کمک‌های مالی در نشست بروکسل، اقدام مؤثر حکومت افغانستان بوده است.

در بخش مبارزه با فساد و ایجاد مرکز عدلی و قضایی، حدود ۲۹ درصد پرسش‌شوندگان، عملکرد حکومت فعلی در مقایسه با حکومت پیشین بهتر ولی در مقابل ۳۲ در صد بدتر خوانده اند.

حدود ۳۵ در صد هم گفته اند که در این بخش هیچ تغییری به میان نیامده است.

۳۶ در صد پاسخ‌دهندگان گفته اند که حکومت فعلی نسبت به حکومت قبلی بهتر توانسته است اصل شایسته‌سالاری را با جذب نیروی جوان و تحصیلکرده عملی کند؛ اما ۳۳ فیصد هم دیدگاه منفی در این بخش داشته اند.

XS
SM
MD
LG