لینک های دسترسی

یک نظرسنجی: 46 درصد افغان ها از وضع جاری خوشبین و 35 درصد بدبین هستند

  • فوزیه احسان

یک نظرسنجی: 46 درصد افغان ها از وضع جاری خوشبین و 35 درصد بدبین هستند

فساد اداری، ادامه نا امنی ها و بیکاری از جمله مسایلی است که به اساس نظر سنجی تازۀ 'ایشیا فوندیشن'، مردم افغانستان را نسبت به آینده نگران و بدبین کرده است.

به اساس نظر سنجی 'ایشیا فوندیشن' که امسال انجام شده است، 36 درصد از مصاحبه شوندگان در صحبت های خود با اشاره به فساد اداری و نا امنی ها گفته اند کشورشان در مسیر نادرست در حرکت است.

در عین حال 46 درصد مصاحبه شوندگان به پیشرفت های که در افغانستان صورت گرفته اشاره کرده و گفته اند این کشور در مسیر درست حرکت می کند.

ایشیا فوندیشن نتایج نظر سنجی سال 2011 خود را به روز سه شنبه منتشر کرد.

بروس تولن تینو، رئیس آیشیا فوندیشن در کابل در هنگام نشر این گزارش به روز سه شنبه به خبرنگاران گفت این نظر سنجی بسیار وسیع است و ابعاد مختلف زنده گی مردم افغانستان را مورد مطالعه قرار داده است.

او می گوید "این یک سروی بسیار وسیع است که کوشش شده مسایل زیادی را مورد بررسی ، همچنان قرار است بخش های از سروی در ماه جنوری منتشر شود که به صورت عمیق شماری از مسایل مانند مسایل جندر،فساد اداری، حکومتداری، امنیت و دیگر مسایل مهم را مورد ارزیابی قرار خواهد داد."

نجلا ایوبی از تهیه کننده گان این نظر سنجی در مورد محتویات این گزارش جزییات بیشتر را ارایه کرد.

ایوبی گفت "در سه عرصۀ عمده حکومت کار آیی خوب داشته است، در عرصه تعلیم و تربیه، در عرصه صحت و تامین امنیت و در سه حصه که بسیار ناکام بوده، 32 در صد مردم فکر میکنند که دولت در تامین امنیت نا کام بوده، همچنان در فساد اداری 25 در صد و در قسمت ایجاد فرصت های کاری 14 در صد، حقوق زنان هم از مسایل عمده را تشکیل میدهد که گزارش به آن پرداخته است"

به اساس این نظر سنجی 43 در صد مصاحبه شوندگان از بهبود وضعیت مالی خود ابراز رضایت کرده اند.

مسؤولین ایشیا فوندیشن ابراز امیدواری میکنند که مقامات دولت افغانستان و جامعه جهانی از یافته های این گزارش در برنامه ها و طرح های انکشافی استفاده کنند.

گزارش ایشیا فوندیشن همچنان میگوید که در سال 2011 مردم از تلاش های دولت در راستای صلح و آشتی و مذاکره با گروه های مسلح حمایت کرده و 82 در صد مردم طرفداری حل سیاسی مساله افغانستان هستند.

به اساس این نظر سنجی 56 در صد مصاحبه شوندگان از مصؤونیت خود در محل زیست، ابراز نگرانی کرده اند.

نبود زمنیه های تعلیم و تحصیل یا بی سوادی، عدم دسترسی به حق و عدالت، خشونت های خانواد گی ، ازدواج های اجباری ، فقر و عدم دسترسی به مراقبت های صحی از جمله مشکلاتی است که در سال 2011 زنان مناطق مختلف افغانستان با آن رو به رو هستند.

این نظرسنجی همچنان دسترسی مردم به رسانه ها را مورد بررسی قرار داده و گفته است که رادیو تا هنوز هم ازعمده ترین رسانه قابل دسترس برای خانواده ها بشمار می رود، و 81 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند از رادیو برای دریافت معلومات استفاده می کنند.

تلویزیون، تیلفون وکمپیوتر از جمله ابزاری است که ساکنان شهرها به آن بیشتر دسترسی دارند.

XS
SM
MD
LG