لینک های دسترسی

Breaking News

هشدار ولسی جرگه به کمیسیون های انتخاباتی


ولسی جرگه افغانستان

کمیسیون ها باید استقلال شانرا حفظ نمایند وبه آرای مردم احترام بگذارند وتحت نفوذ هیچ نهاد و یا فردی قرار نگیرند.

ولسی جرگه میگوید که آنها عمل کرد کمیسیون های شکایات انتخاباتی و مستقل انتخابات را مطابق به قانون نظارت می نمایند.

وکلا در جلسه روز شنبه این جرگه به این کمیسیون ها هشدار دادند تا استقلال خود را حفظ نمایند و به آرای مردم احترام بگذارند و تحت نفوذ هیچ نهاد و یا فردی قرار نگیرند و باید پاسخ روشن در مورد نتایج انتخابات به مردم داشته باشند.

عبدالروف ابراهیمی. رئیس ولسی جرگه گفت که این جرگه اجراات هردو کمیسیون را مطابق به قانون نظارت میکند و کمیسیون ها باید به طور مستقل کار شانرا پیش ببرند و تحت نفوس نهاد های دولتی وغیر دولتی قرار نگیرند و درمورد نتایج، پاسخ روشن داشته باشند.


سرورعثمانی فراهی، یک تن دیگر از وکلا گفت که تناقض در گفتار کمیسیون ها وجود دارد وآنها با این تناقض گویی میخواهند با آرای مردم بازی کنند و این کار کشور را به طرف بحران می کشاند.

منورشاه بهادری، یک تن دیگر از وکلا گفت که اگر تلاش گردد که یک نفر کنار زده شود و کسی دیگری را به جایش بیاورند اگر چنین طرح مهندسی شده و یا سازمان دهی شده به وجود بیاید به آرای مردم و به کشور خطرناک است.

وی گفت:"هشدار میدهیم که کمیسیون های انتخاباتی، حکومت و یا کدام نهاد دیگر اگر کدام طرح مهندسی شده به خاطر آرای مردم داشته باشند برای ما قابل قبول نیست و ما بی تفاوت نمی باشیم و به آرای مردم بی احترامی نباید صورت بگیرد."


وکلا گفتند که کمیسیون های انتخاباتی باید درجدا کردن آرای پاک از ناپاک جدی باشند وبه اساس تعهدی که قبلا به مردم کرده بودند به آرای مردم احترام بگذارند وروابط را درنظرنداشته باشند ونتایج را اعلام نمایند.

این اظهارات درحالی صورت میگیرد که قرار است تا اواخر امروز و یا فردا نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری اعلام گردد.

از سوی دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که آنها تا حال ۳۲۹۹ مورد شکایت را از روز روند رای دهی دریافت کرده اند که از این جمله ۱۹۳۷ آن مستند و ۱۳۶۲ آن به شکل تیلفونی میباشد.

ریدا عظیمی معاون این کمیسیون به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که از جمله ۱۹۳۷ مورد به تعداد ۳۵۴ درمورد نامزدان ریاست جمهوری، ۶۶۹ در باره نامزدان شورای ولایتی و ۹۱۴ آن درمورد کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات میباشد.

بیشترین شکایات از سه ولایت

خانم عظیمی گفت که بیشترین شکایات از ولایت های بلخ، هرات و بدخشان میباشد که در مورد نامزدان ریاست جمهوری، کارمندان انتخابات ونامزدان شورا های ولایتی است.

وی افزود که شکایات به کتگوری ها تقسیم شده و واحد تحلیل وارزیابی این کمیسیون روی آن کار مینماید. اوگفت که تا دو روز آینده کمیسیون های ولایتی آنها نیز نتیجه بررسی های شانرا به این کمیسیون روان میکنند.

به گفته خانم عظیمی اگر در مورد فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایات اعتراضاتی وجود داشته باشد این کمیسیون برای رسیدگی از آن جلسات علنی را اعلام خواهد نمود.

ریدا عظیمی گفت که به صورت پراگنده فورم های شکایات از مراکز رایدهی از ۳۴ ولایت که در حدود ۵۰ فیصد میباشد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به این کمیسیون فرستاده شده است.

به گفته وی با رسیدن فورم های شکایات از تمام مراکز رای دهی ممکن رقم شکایات روز رای دهی افزایش یابد.
XS
SM
MD
LG