لینک های دسترسی

افغانستان یازده سال پس از حملات تروریستی یازدهم سپتمبر


تقریباً 11 سال از جنگ افغانستان میگذرد. ولی هنوز هم درحلقات سیاسی و حکومت افغانستان در مورد دست آورد های بیش از یک دهه اتفاق نظر وجود ندارد.

حاجی محمد محقق عضو ولسی جرگه پیشرفت ها در 11 سال گذشته را اندک خوانده است. ولی وحید عمر سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان از آن به مثابۀ دست آورد های فوق العاده عنوان میکند.

گزارش مکمل را در این جا بشنوید:


تحلیل ها و واکنش ها
اکثریت تحلیل گران و فعالان سیاسی و مقامات حکومتی افغانستان پیرامون این موضوع نظر مشترک دارند که در طول 11 سال گذشته در عرصۀ ترویج دموکراسی، خدمات ابتدایی، و روند سیاسی، پیشرفت های صورت گرفته است.
ولی حاجی محمد محقق عضو ولسی جرگۀ افغانستان و یکی از مامورین پیشین بلندرتبۀ حکومت حامد کرزی که مسؤولیت وزارت خانه های مختلف را به عهده داشت، بر کارکرد های این اداره انتقاد کرده آنرا اندک خواند.
" ما طی 11 سال گذشته فرصت سوزی کردیم و نتوانستیم از امکانات جامعۀ جهانی استفادۀ خوب بکنیم. به دلیل این که یک حکومت نا کار آمد و یک تیم فساد برسرکاربود که هر چه را یافتند، خوردند، بردند و تاراج کردند."
او در کنار طالبان و سایر گروه های مخالف، حکومت افغانستان را نیز به ایجاد ناامنی متهم ساخت.

وحید عمر سخنگوی پیشین ریاست جمهور افغانستان میگوید که با آنکه 11 سال قبل از حکومت جدید توقعات زیادی میرفت، ولی با وجود داشتن کوتاهی ها، این حکومت دست آورد های چشمگیری داشته است.
" در ساحاتی ما پیشرفت های فوق العاده خوب داشتیم. در قسمت تامین دموکراسی نسبی در افغانستان دست آورد های خوبی داشتیم. ما یک قانون اساسی مدرن ساختیم، چهار بار انتخابات های نستباً خوب کردیم. در کنار آن خدماتی را حکومت قبلی در افغانستان نتوانسته بودند عرض کنند، به مردم افغانستان عرضه شد."

آقای عمر همچنان از تامین حقوق بشر، حقوق زنان، رفتن کودکان به مکاتب و عرضۀ خدمات صحی، مخابراتی و آزدای بیان را نیز از دست آورد های حکومت افغانستان عنوان کرد.
او همچنان جامعۀ جهانی، حکومت و سیاسیون افغانستان را مسؤول کوتاهی های میداند که در مدت 11 سال گذشته در آن کشور اتفاق افتاده است.
" در سال 2012 نسبت به سال های دیگر آسیب پذیر تر استیم. امیدواری به آینده متأسفانه کمتر است. اما یک ونیم سال دیگر داریم، امیدوارستیم که دراین مدت هم حکومت افغانستان، و در مجموع فعالین سیاسی و نهاد های جامعۀ مدنی انتخاب های درستی بکنند تا در سال 2014 یک بار دیگر در ورطۀ سقوط نباشیم."

از جانب دیگر، حامد علمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، با وجود درک نارسایی ها و خلا ها، عدم همکاری های درست جامعۀ جهانی درروز های آغازین را یکی از دلایلی اشتباهات میداند.
" در طول 11 سال گذشته ضعف ها و کبودی های خود را داشتیم. و آنچه را که باید انجام میدادیم یا نشد و یا نتوانستیم انجام دهیم. در اوایل ما افغانها و یا دوستان ما در جامعۀ جهانی آیدالی فکر میکردند که گویا مشکلات افغانستان در یک شب حل میشود که این توقعات آنها بلند و غیر عملی بود، طوریکه این کار ما را با مشکل مواجه ساخت."

آقای علمی افزود که ناامنی های امروزی افغانستان ناشی از ستراتیژی جامعۀ بین المللی در مباره علیه دهشت افگنی است که در آغاز به درستی ایجاد نگردید. او همچنان نادیدگرفتن دست آورد های افغانستان در این مدت را غیرمنصفانه عنوان کرد.

با آنهم ، برعلاوه نگرانی های اقصادی، ناامنی ها در صدر نگرانی های مردم افغانستان قرار دارد. اکثریت مردم از آن هراس دارند که پس از سال 2014 وضعیت امنیتی چه شکلی را اختیار خواهد کرد.
تحلیل گران پیرامون این موضوع نیز اتفاق نظر ندارند که گویا حکومت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بتواند در مدت 18 ماه باقی مانده به حل مشکلات کنونی پرداخته زمینه را برای یک انتخابات آزاد و مستقل ریاست جمهور فراهم سازد.
  • 16x9 Image

    محمد هاشم حبیب زاده

    محمد هاشم حبیب زاده از سال ۲۰۰۰میلادی به این سو با رسانه های مختلف منحیث گوینده، گزارشگر، نویسنده، ویراستار و عکاس ایفای وظیفه نموده و اکنون در بخش دری صدای امریکا مصروف کار است.

XS
SM
MD
LG