لینک های دسترسی

از تاریخ و فرهنگ افغانستان با برگزاری یک نمایشی از موزیم ملی افغانستان در شهر واشنگتن دی سی امریکا تجلیل بعمل آید.

این نمایشگاه گنجینهء باز یافته نامیده شده و حاوی آثاری میباشد که گمان برده میشد در دوران جنگ و اشغال، مفقود گردیده باشد.

گالری ملی واشنگتن یکی از موزیم های عمدهء جهان بشمار میرود. این گالری دیروز با همکاری مجتمع نشنل جیوگرافیک نمایشگاه نمایش این مجموعه را در امریکا افتتاح نمود.

کریم خرم، وزیر فرهنگ افغانستان میگوید: "ما از فرصت نمایش فرهنگ باستانی ما در امریکا، استقبال میکنیم."

در این نمایشگاه بیش از دو صد اثر به نمایش گذاشته شده و نشان دهندهء فرهنگ ها و تمدن های متنوع بوده که در امتداد راه ابریشم طی ادوار مختلف از دو هزار سال و پنجصد سال بدینسو رشد کرده اند.

توام با این آثار یک فلم مستندی نیز به نمایش گذاشته شده که بیانگر تاریخ متلاطم افغانستان بر اساس آثار هنری بوده و همچنان تلاش و سعی مامورین موزیم را با قبول نمودن خطرات زیاد برای نگهداشت میراث های فرهنگی نشان میدهد.

ترس آن میرفت که شاید این آثار به یغما رفته باشد اما پس از دریافت آن در ارگ ریاست جمهوری، این نگرانی ها به خوشی مبدل گشت.

فریدریک هیبرت، متصدی این نمایشگاه میگوید: "این نمایشگاه نتیجهء زحمات چندین سالهء افغان ها میباشد. اگر شجاعت و تعهد آنها نمیبود، امروز این آثار وجود نمیداشت."

گنج درخشان باختری که در سال ١٩٧٨ میلادی کشف گردیده بود، پس از تهاجم قوای شوروی وقت، پنهان گردید.
نگهبانان کلید مخفیگاه آن که گنج را در طول سالیان تهاجم شوروی، جنگ های داخلی و دورهء طالبان پنهان نموده بودند، حتی تا سال دو هزار و سه میلادی نیز آنرا آشکار نساختند.

یکی از نگهبانان این کلید، عمرا خان مسعودی رئیس موزیم ملی بود.

عمرا خان مسعودی: "اینکه چرا و چگونه این کار را کردیم چیزیست که بعد از ده ها سال جنگ به افغان ها واضح میگردد."

برای افغانستان در معرض قرار دادن این گنجینهء پر بها به جهانیان، تصمیم سادهء نبود اما این فرصتیست تا مردمی که معلومات شان در مورد افغانستان کم باشد، بغیر از خشونت های چند سال اخیر، جنبه های درخشان تاریخ پر بار این کشور را معرفی نماید

XS
SM
MD
LG