لینک های دسترسی

تششعات ذروی در مواد غدایی


تششعات ذروی در مواد غدایی

"یوکیو ادانو" وزیر ارشد کابینه جاپان به خبرنگاران گفت درجات بلند تشعشعات در شیر و سبزی مزرعه یی که در نزدیکی فابریکه آسیب دیده انرژی ذروی ناحیه فوکوشیما قرار دارد ، دیده شده است.

وی میگوید با آنکه درجه تشعشعات از معیار های مصئونیت حکومت تجاوز نموده است، با آنهم مواد غذایی آزمایش شده خطر آنی صحی را به وجود نمی آورد.

اما در یک اعلامیه اداره بین المللی انرژی ذروی آمده است "آیودینِ" رادیواکتیف، خطر کوتاه مدت صحی را در صورتیکه داخل وجود گردد، به خصوص در نزد اطفال به وجود می آورد.

حکومت جاپان اعلام نموده است که همچنان نشانه هایی از مقداری مواد رادیو اکتیف در آب دستشویی ها در توکیو و مناطق دیگر کشف شده است.

در یک تحول دیگر انجینیران جاپانی به روز شنبه برای جریان دوبارۀ برق به کارخانۀ ذروی فلج شده، تلاش نمودند.

تکنیشن ها تلاش نمودند تا کیبل برق را در بیرون کارخانه سونامی زده نصب نمایند، برای آنکه پمپ های آب بتواند میله های مواد سوخت را که بیش از حد گرم شده بود، سرد ساخته و از انتشار تشعشعات مرگبار جلوگیری گردد.

از جاپان گزارش شده است که کارمندان اطفاییه با استفاده از موتر ها و لوله های آب ساختمان های ریکتور ها را مرطوب نگهمیدارند تا کارگران بتوانند به تلاشهایشان برای نصب لین برق ادامه دهند .

مقامات میگویند برای آنکه برق بتواند به ریکتور های آسیب دیده جریان پیدا نماید، شاید تلاشها تا روز یکشنبه ادامه پیدا نماید.

XS
SM
MD
LG