لینک های دسترسی

مسئولین کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام امروز اعلام کردند که از میان ۷۶۴ تن زندانیان بگرام ۶۵۰ تن را رها کرده اند.

این کمیته خبر می دهد که هیچ مدرکی مبنی بر دست داشتن این افراد در فعالیت های تخریبی وجود نداشته و از همین رو حکم رهایی شان صادر شده است.

مقامها می گویند که دوسیه های تمام توقیفگاه را ارزیابی کرده اند و روشن شده است که شماری از زندانیان بدون موجودیت کدام مدرکی سال ها محبوس بوده اند.

عبدالشکور داد رس عضو کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانی های بگرام امروز در کابل گفت اکثریت این افراد به اتهام این که به امنیت ملی تهدید پنداشته شده اند بازداشت گردیده در حالی که به گفته او در این زمنیه هیچ مدرکی در دست نیست.

آقای داد رس گفت "از جمله ۶۵۰ تن از زندانی ها رها شده، بلی تصمیم مبنی بر رهایی گرفته شده، به مراجعه محترم مسوول کتباً آگاهی داده شده که ۶۵۰ تن جرم واقع نشده، قوانین افغانستان مراعات نشده، حد اقل آگاهی نداشته"

به گفته این مسئولین دوسیه های ۱۱۴ تن دیگر بخاطر ارزیابی بیشتر به مراجعه عدلی و قضایی ارایه شده است.

نبود وکلای مدافغ

آقای داد رس می گوید که این زندانیان وکیل مدافع نداشته و هیچ فرصتی برای دفاع به آنان داده نشده است. او می گوید شماری از زندانیان سه الی چهار سال را بدون فیصله محاکم در زندان سپری کرده اند.

به گفته آقای دادرس در رده بندی امریکایی ها، ۳۹ تن از زندانیان خطرناک ترین افراد معرفی شده اند و در تمام دوسیه ها افراد خطرناک گفته شده و یکی از قومندانان طالبان یا حزب اسلامی معرفی شده اند.

اما این مقام افغان می گوید که اهمیت چنین رده بندی ها برای شان مفهوم ویژۀ ندراد زیرا "خطرناک میعار بکار دارد، من دوسیه ندارم که در آن اشاره نشده باشد خطرناک ولی ۳۹ نفر دوسیه که به ما رسیده تحت عنوان خطرناک ترین، یکی درجه بندی ها هستند، خطرناک، خطرناکترین و دیگرش را نمی دانم."

بازگشت به طالبان

از سوی دگیر مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر باور دارند که زندانیان در هنگام رهایی تضمین ارایه میکنند که از فعالیت های مسلحانه دست کشیده و به زنده گی عادی بر خواهند گشت.

داکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مورد به رادیو آشنا گفت "تضمین صد در صد نیست، برخی نشانه های افرادی که دوباره به طالب ها پیوسته باشند هم موجود است، اما اکثریت مطلق به زندگی صلح آمیز آغاز کرده اند چون که دوسیه ها طوری بررسی شده که تمام مراحل و ارکان یک جریان عدالتی مراعات شده."

محبوسین زندان بگرام حدود یک سال قبل به اساس تقاضای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به حکومت این کشور سپرده شد.

پس از انتقال مسئولیت زندان بگرام، کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام نیز به اساس حکم رئیس جمهور افغانستان به منظور تعیین سرنوشت زندایان توقیفگاه بگرام ایجاد شد.

مسئولین این کمیته میگویند طی حدود نه ماه دوسیه های زندانیان را با دقت ارزیابی کرده و سپس در این مورد رهایی زندانیان تصمیم گرفته اند.
XS
SM
MD
LG