لینک های دسترسی

Breaking News

مراحل ابتدایی سرطان ثدیه به شیموتراپی نیاز ندارد


سرطان ثدیه اگر در مراحل ابتدایی آن تشخیص گردد کاملاً قابل تداوی می باشد.
سرطان ثدیه اگر در مراحل ابتدایی آن تشخیص گردد کاملاً قابل تداوی می باشد.

زنانیکه مرحلۀ ابتدایی سرطان ثدیه نزد آنان تشخیص شده است، بیشتر به شیموتراپی نیاز نمی داشته باشند.

اما یک آزمایش دیگر روی خواص جنیتک تومور ، داکتران را کمک می کند که تصمیم بیگیرند که آیادر تداوی برخی مریضان نیازی به شیموتراپی وجود دارد یا خیر.

باوجود عوارض جانبی دوا های شیموتراپی در نزد بیماران مبتلا به تومور های کوچک و یا هم مراحل ابتدایی سرطان، داکتران پس از عملیات به آنان تداوی شیموتراپی را توصیه می کنند.

داکتران به این باور اند که این بیماری دوباره عود می کند و به تمام بدن انتشار می آبد.

محققان اروپایی یک مطالعه را روی 70 جین که بنام مموپرینت MammaPrint یاد می شود، انجام داده اند.

فاطمه کاردوس، متخصص در مرکز سرطان در لیسبون پرتگال و محقق اصلی این مطالعه می گوید "با تجزیه و تحلیل همه ویژگی های این تومور، توانستیم به گونۀ بهتر شیوۀ پیشرفت و حیات این بیماری را مشخص سازیم و درک کنیم که آیا احتمال بلند عود یا برگشت مجدد آن تومور وجود داشته یا احتمال آن پایین بوده است."

از یک گروه ۶ هزار و ۶۰۰ نفری زنانی که تومورهای ابتدایی سینه داشتند، برای ۱۵ تن آنان از سوی داکتران گفته شده بود که احتمال دارد سرطان سینه شان دوباره برگشت کند، اما آزمایش این جین نشان داده است که آنان با خطر کمی مواجه بودند.

نیمی از آن گروه کوچکتر تداوی شیموتراپی را کسب کردند و نیم دیگر شان نه.

محقیقان پس از پنج سال ، در پایان این مطالعه یافته اند که میزان زنده ماندن بیمارانی که شیموتراپی نگرفته اند، نسبت به بیمارانی که شیموتراپی گرفته اند، بیشتر است.

در میان آنعده بیمارانیکه تداوی شیموتراپی را نگرفته بودند، ۹۵ درصد شان پس از پنج سال زنده ماندند که این رقم ۱.۵ درصد بیشتر از تعداد زنانی بود که تداوی شیموتراپی را گرفته بودند.

به عبارت دیگر، کاردوس می گوید، ۴۶ درصد زنانی که تصور می کنند تومور های خطرناک ثدیه یا سینه دارند، ممکن اصلاً به تداوی شیموتراپی نیاز نداشته باشند.

ځآنم کاردوس می افزاید"بنابراین برای بیماران این یافته یک گامی به جلو بوده و نشاندهندۀ استفادۀ موثر از دوا است. ما می توانیم تومور را تحلیل و تجزیه کنیم و در خصوص استفاده از روش شیموتراپی به بیمار بگوییم که خطر عود تومور به چه انداره بلند یا پایین است."

استفاده از آزمایش مموپرنت در حال حاضر در ایالات متحدهجواز قانونی دارد، اما به گفته کاردوس هزینۀ آن ۴۰۰۰ دالر می شود که می تواند برای بسیاری از بیماران هنگفت تمام گردد.

XS
SM
MD
LG