لینک های دسترسی

Breaking News

اثرگذاری تغییر اقلیم بر وضعیت آفات زراعتی


وقتی اقلیم تغیرمی کند آفات و امراض نباتی نیز به ارتفاعات بلندتری حرکت می کنند و خصوصیات شان نیز تغییر می کند.

مطالعه ای که انجام یافته است این موضوع را برای محصولات زراعتی که بیشتر درمناطق معتدله کشت می شوند، خیلی مهم دانسته و آینده امنیت غذایی را به آن متکی می داند.


آفات و امراض از ١٠ تا ١٦ درصد محصولات زراعتی را در مزرعه و از ٦ تا ١٢ درصد دیگر آنرا بعد از حاصل برداری تلف می کند.

درعین حال، تحقیقات نشان میدهد که حیوانات و نباتات وحشی نیز به اثر گرم شدن اقلیم به صوب قطبین درحرکت می شوند. این مطلب را دان بی بر، بیولوژست از پوهنتون اکستر بیان داشت.

دان بی بر می گوید "این مارا به فکر وامیدارد، به همین ترتیب امراض و آفاتی که محصولات زراعتی را صدمه می زنند چنین پروسه را تعقیب می کنند."

برای ثبوت این موضوع بی بر به گزارش هایی مراجعه کرد که در مورد حشرات و امراض جدید درجهان به نشر رسیده است. ارقامی که از موسسه تحقیقاتی زراعتی یا کابی بدست آمده یک دهه قبل آنرا از کشورهای مترقی و در حال رشد جمع آوری نموده است.

بی برمی گوید: "ارقام ازدیاد یافت و باز هم ازدیاد یافت و اکنون کابی به صدها آفت و مرض را تحت مطالعه قرارداده است."

بی بر و همکاران او بالای ٦١٢ مرض و آفت مطالعاتی را انجام داده اند که شامل ویروس ها، بکتریا، قانغوزک ها و پروانه ها می گردند. آنها دریافتند که از سال ١٩٦٠ به این سو حشرات و امراض همه ساله سه کیلومتر به صوب قطبین درحرکت اند.

بی بر می گوید: "انواع جدید آفات و امراض بروز می کند و ارتفاعات بلند تری برای محیط زیست شان مساعد تر می گردد. این مسئله باعث می گردد تا مراکز تولید محصولات زراعتی تحت فشار قرار گیرند.

دهاقین نیز تهدید های جدیدی را تجربه می کنند. انواع مهاجم نباتی و حیوانی ایجاد کننده مشکلات شده می توانند.

جین کرتسکی از پوهنتون مونت سینت جوزف از اوهایو می گوید که تغیر اقلیم محیط را برای برخی از نباتات مهاجم بیشتر مساعد می سازد. نباتات مهاجم مشکلاتی را بیرون از مناطقی که از آن منشا می گیرند خلق می کند.

کرتسکی می گوید "این به این معنی است آنعده از انواعی که قبلا درمناطق گرم خوب رشد می کردند اکنون در مناطق معتدله و حاصل خیز امریکا نیز خوب حاصل می دهند."

کرتسکی درتحقیقاتی که بی بر انجام داده است شرکت ورزیده است. او تصدیق می کند که او این تحولات را در مزارع دیده است. او می گوید وقتی درجه حرارت بلند تر می رود انواع نباتی و حیوانی در زمستانهای مناطق مرتفع تر نیز زیست کرده می توانند چون درجه حرارت این مناطق در حال بلند رفتن است.

کرسچن کروپک از پوهنتون پوردیو در ایالت اندیانا می گوید که اثرات این تحولات وابستگی به محصولات زراعتی، افات و امراض نیزدارد.

گزارش: ستیف باراگونا
ترجمه: عبدالواجد عادل
XS
SM
MD
LG