لینک های دسترسی

Breaking News

رانندگی زنان در شهر مزار شریف


ماریا رهین می گوید که بیشتر اوقات با وی برخورد محترمانه صورت میگیرد

شرایط بهتر زندگی و امنیت نسبی در شهر مزارشریف باعث شده تا خانم ها نیز به رانندگی رو آورند. در حال حاضر در برخی از نقاط شهر خانم ها در پشت فرمان موتر دیده می شوند.

ماریا رهین از جمله نخستین خانم هایست که درین شهر راننده گی میکند. او میگوید که با توجه به وضعیت کنونی شهر مزار شریف، خانم ها از هر گونه آزادی برخوردار میباشند.

خانم ماریا رهین استاد پوهنتون بلخ است و بیشتر از یک سال بدینسو رانندگی میکند. او می گوید که تا کنون با هیچ گونه مشکل جدی روبر نشده است، و بیشتر اوقات با وی برخورد محترمانه صورت میگیرد.

او مزاحمت را از سوی بعضی افراد حین رانندگی رد ننموده، میگوید که برای برخی افراد دیدن یک خانم به یکبارگی در پشت فرمان موتر "یک چیزی خارج از تصور شان" است.

ماریا رهین می گوید از زمانی که آغاز به رانندگی نموده به کار هایش به سادگی می تواند رسیده گی نماید. او می افزاید: "امروز خانم ها میتوانند درین شهر آزادنه رانندگی نمایند. یکی از اساسات زندگی امروز هم رسیدن به هدف است و موتر چیزیست که آنها را میتواند زودتر به موعود مقرر و جایکه ضرورت دارند برساند."

راننده گی توسط خانم ها در اکثر کشورهای جهان یک موضوع عادی و معمول میباشد. اما در افغانستان هنوز هم این سهولت همگانی نشده است. خانم ماریا رهین از مردم می خواهد تا در برابر راننده گان زن مخالفت نشان ندهند .

این استاد پوهنتون بلخ در مورد همکاری مردان به زنان می گوید: "اگر مرد ها خواسته باشند، بسیار خوب، بسیار محترمانه و بسیار انسانی میتوانند خانمها را کمک نموده و در هر بخش برای آنها یک بال پرواز باشند. خانمها در افغانستان بال هایشان شکسته بود و آنها تازه توانسته این فرصت ها و زمینه های تازه را در زندگی شان پیدا نمایند."

خانم ماریا رهین از دیگر خانم ها می خواهد تا برای رسیدن به اهداف شان تلاش نموده و خود را با درنظر داشت جامعه عیار بسازند. او می گوید که زمینه های پیشرفت برای زنان در شهر مزار شریف بیشتر از شهر های دیگر فراهم است.
XS
SM
MD
LG