لینک های دسترسی

Breaking News

برنامه آموزش و حرفه سازمان صحی جهان در هرات


برنامه آموزش و حرفه سازمان صحی جهان در هرات

سازمان صحی جهان ۳ ولسوالی هرات را در چوکات یک برنامه آموزش سواد و حرفه در برابر غذا، تحت پوشش قرار داده است.

سازمان صحی جهان ۳ ولسوالی هرات را در چوکات یک برنامه آموزش سواد و حرفه در برابر غذا، تحت پوشش قرار داده است.

مسئولین سازمان صحی جهان در ولایت هرات میگویند، از بیشت از ۱۰ سال بدینسو، برنامه یی را در ۳ ولسوالی هرات آغاز کرده اند که هدف آن کمک به توانمند سازی زنان روستا ها میباشد. این برنامه با ساخت صندوق حمایتی در سطح قریه جات این ۳ ولسوالی آغاز شده است.

غلام ناصر خاذع، مشاور برنامه بی دی ان سازمان صحی جهان در هرات میگوید، هم اکنون صد ها تن از زنان ۷ قریه تحت پوشش این برنامه قرار دارند.

تعداد زیادی از زنان در قریه خلچان ولسوالی گذره هرات تحت پوشش این برنامه قرار گرفته اند. این زنان در کورس های سواد آموزی، خیاطی و گلدوزی اشتراک کرده و در بدل این آموزش ها کمک مواد غذایی شامل گندم، روغن و غیره را نیز دریافت کرده اند.

مسئولین سازمان صحی جهان در هرات میگویند، تلاش میکنند بوسیله بلند بردن سطح در آمد خانواده توسط این برنامه در قریه جات از شیوع امراض مختلف جلوگیری نمایند.

این برنامه در دو بخش پروژه های عایداتی و اجتماعی عملی می گردد. پروژه های اجتماعی شامل برنامه آموزش در برابر غذا می باشد که بیشتر زنان را هدف قرار می دهد. اما بخش دیگر این برنامه دادن قرضه های کوچک از صندوق حمایتی شورای قریه است.

مشاور برنامه بی دی ان سازمان صحی جهان در هرات می گوید، "این یکی از قدیمی ترین برنامه های توانمند سازی روستا ها از جانب نهاد های بین المللی در ولایت هرات است.

مسئولین این برنامه اظهار امید واری می کنند که با توجه به موثریت این برنامه، به زودی تعداد بیشتری از ولسوالی هرات را تحت پوشش این برنامه قرار دهند.

و این در حالیست که برنامه های مشابه دیگری نیز بوسیله نهاد های دولتی و بین المللی از جمله اداره احیاء و انکشاف دهات در هرات جریان دارد.

XS
SM
MD
LG