لینک های دسترسی

Breaking News

نورستانی: روند تفتیش آرا تا بعد از عید متوقف گردید


این سومین بار است که روند تفتیش آرا متوقف می شود

احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در نشست خبری گفت که این کمیسیون روند تفتیش آرا را به دلیل اختلاف نظر میان تیم های انتخاباتی روی بعضی از مواد طرزالعمل ابطال آرا تا بعد از عید متوقف نمود.

آقای نورستانی گفت که دراین مدت به دو تیم انتخاباتی وقت داده میشود تا درمورد طرزالعمل کاملا به توافق برسند تا این کمیسیون تفتیش آرا را دو باره آغاز نماید.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از دو تیم انتخاباتی خواست تا هر چه زودتر روی این طرزالعمل به توافق برسند وبگذارند که روند تفتیش ادامه یابد واینها باعث کندی روند نگردند.

به گفته نورستانی کندی روند پروسه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نیست واین کمیسیون کاملا آماده به تفتیش آرا است وآمادگی دارد که تیم ها را به 120 تن در هرشفت برساند اما مشکل از سوی تیم های انتخاباتی است.

آقای نورستانی هشدار داد که اگر این حالت دوام کند به نفع مملکت نیست. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تعداد ناظرین بین ا لمللی تا بعد از عید نیز افزایش مییابد.

آقای نورستانی تاکید کرد که اگر دو تیم انتخاباتی موافقه نکنند ومشکلات وجنجالها وجود داشته باشد وناظرین بین المللی به اندازه کافی وجود نداشته باشد سبب میگردد تا این روند زمان بیشتری را دربربگیرد.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تا حال ۶۷ درصد مواد از ۲۱ ولایت به این کمیسیون رسیده است.

روند تفتیش آرا در حالی بار دیگر متوقف میگردد که یک روز قبل دو تیم انتخاباتی روی طرزالعمل چگونگی تفتیش آرا به توافق رسیدند.

واکنش دو تیم انتخاباتی

اما تیم عبدالله عبدالله میگوید که روند تفتیش آرا به دلیل قبول نکردن دو ماده این طرزالعمل از سوی تیم اشرف غنی احمدزی متوقف گردیده است اما تیم آقای احمدزی آنرا رد مینماید.

فضل الرحمان اوریا سخنگوی تیم عبدالله عبدالله به صدای امریکا گفت که به اساس طرزالعملی که ازسوی دفتر یونوما ترتیب ودو تیم انتخاباتی با آن موافقه نموده بودند ودر آن امضا کرده بودند،روند تفتیش باید پیش میرفت اما اکنون تیم آقای احمدزی از جمله 16 ماده این طرزالعمل دو ماده آنرا قبول ندارند.

وی افزود که مطابق به ماده ۱۲ این طرزالعمل آرای که تک مارک های مشابه دارند وبیشتر از ۱۰ تک مارک باشد باید آن آرا باطل گردد وهم چنان ماده ۱۶ این طرزالعمل که تفاوت آرا بین دوراول ودوم است که به طور مثال در یک محل در دور اول رای کمتر ریخته شده اما در دور دوم رای بیشتر ریخته شده که باید باطل گردد اما تیم آقای احمدزی آنرا نمی پذیرد.

آقای اوریا گفت "در بخش دیگر توافق کرده بودیم که در مواردی که اختلاف نظر به وجودمیاید قضاوت آخری را ملل متحد کند اما تیم آقای احمدزی آنرا نیز نمی پذیرد."

آقای اوریا گفت که توافق صورت گرفت بود تا افرادی که در دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در تقلب وتخطی آشکار دست داشتنند،در روند تفتیش حضور نداشته باشند اما اکنون کمیسیون آنها را به کابل خواسته وعملا روند تفتیش آرا را پیش میبرند.

اما محمد داود سلطان زوی از تیم اشرف غنی احمدزی این ادعا ها را رد نموده وبه صدای امریکا گفت که مشکل از سوی تیم عبدالله عبدالله است وبهانه گیری مینمایند.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ابراز امید واری نمود تا این موارد اختلاف هر چه زودتر حل گردد وروند دوباره آغاز گردد.

آقای نورستانی گفت " ما با وجودی ملاحظاتی که داشت،تیم ما پروسه ملل متحد را قبول کرده ومشکل ماده ۱۲ و۱۶ وجود ندارد وبا وجودیکه ما میدانیم ملاحظات ما قبول نشده ما قبول کردیم وما دلیل برآمدن آنها را دقیق گفته نمیتوانیم اما آنها بهانه گیری وماجراجویی میکنند ویک روز میگویند که ناظربین المللی نیست وروز دیگر بهانه دیگر میکنند."

از آغاز روند تفتیش صد در صدی آرا این روند یکبار به تاریخ۲۶ سرطان وبار دیگر به تاریخ ۳۱ سرطان به دلیل اختلاف نظر میان تیم های انتخاباتی وابهامات دراین روند متوقف گردید.

اما این بار گفته میشود که به دلیل نبود ناظرین بین المللی واختلاف نظر در طرزالعمل این روند متوقف گردیده است ودیده شود که چه وقت این اختلافات خاتمه وروند دو باره آغاز خواهد شد.

روند تفتیش آرا در حالی متوقف میشود که روز گذشته بار ک اوباما رئیس جمهور امریکا در تماس تیلفونی با هردو نامزد ریاست جمهوری از آنها خواسته بود تا همزمان با تفتیش روند آرا به همکاری وگفتگو های شان در مورد جزییات توافقاتی که میان دو تیم انتحاباتی صورت گرفته بود،ادامه بدهند تا مردم افغانستان نسبت به این روند سیاسی واجرااتی که صورت میگیرد،در جریان باشند.

آقای اوباما به دو نامزد ریاست جمهوری در این گفتگوی تیلفونی گفته است که وزیر خارجه امریکا روند تفتیش آرا از نزدیک ودر ارتباط با رئیس جمهور افغانستان و دو نامزد ریاست جمهوری دنبال میکند.

XS
SM
MD
LG