لینک های دسترسی

ادامۀ منازعه روی انتخاب مفتشین امور ذروی در ایران


آمر اداره ذروی ایران گفته است که آنکشور حق انتخاب مفتشینی را دارد که ازمراکز ذروی ایران نظارت نمایند.

آژانس اسنا از قول علی اکبر صالحی بروز سه شنبه نقل نمود که ایران دو مفتش را بخاطر تهیۀ گزارش ساختگی به ادارۀ بین المللی انرژی ذروی رد کرده است.

در یک خبر دیگر، رسانه های ایرانی گزارش میدهند که رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران گزارش ادارۀ بین المللی انرژی ذروی را سیاسی خوانده است.

درین گزارش، ادارۀ بین المللی انرژی ذروی گفته است انتقادات ایران در مورد استخدام افراد، کار آن اداره را مختل میسازد.

ولی، این اداره ادعای ایران را رد نموده که گویا دو مفتش آن گزارش های تقلبی را تهیه کرده اند.

در واشنگتن، سخنگوی قصر سفید گفت گزارش ادارۀ بین المللی ازیت کننده بود و نشان دهندۀ تلاش ایران غرض ساختن سلاح ذروی میباشد.

XS
SM
MD
LG