لینک های دسترسی

Breaking News
شفاخانه جمهوریت در شهر کابل که به کمک مالی چین نوسازی شده است، امروز بازگشایی و به بهره برداری سپرده شد. مقام های افغان می گویند که این شفاخانه با معیار های بین المللی برابر بوده و از تجهیزات و امکانات عصری تشخیصی برخوردار است.

ثریا دلیل، وزیر صحت عامه افغانستان در مراسم بازگشایی شفاخانۀ جمهوریت گفت که هم اکنون ۱۵۴ بستر در شفاخانۀ یاد شده فعال است و برای نخستین بار از این طریق خدمات هیمودیالیز برای بیماران ارایه می شود. هیمودیالیز عصریترین و موثرترین روش برای تصفیۀ خون بیمارانی است که مصاب عدم کفایۀ گرده می باشند.

شفاخانه جمهوریت به تاریخ ۱۶ اگست ۲۰۰۹ به کمک مالی و تخنیکی چین نوسازی شد و به حکومت افغانستان سپرده شد. شفاخانۀ یاد شده از سوی رئیس جمهور حامد کرزی گشایش یافت اما اندکی بعد به دلیل برخی نگرانی ها دو باره مسدود شد.

معیار های ضعیف ساختمانی که مصوونیت بیماران را به خطر می انداخت و ناتوانی مالی و تخنیکی حکومت افغانستان در پیشبرد فعالیت این شفاخانه دلایل عمده یی بود که شفاخانۀ جمهوریت درست یک روز پس از بازگشایی به تاریخ ۱۶ دو باره مسدود شود.

حکومت افغانستان چندین بار تلاش کرد که پیشبرد فعالیت این شفاخانه را به بخش خصوصی واگذار کند، اما جز بنیاد انکشافی آغا خان هیچ نهاد خصوصی با این پیشکش علاقمندی نشان نداد. اینکه چرا شفاخانۀ یاد شده به بنیاد آغا خان واگذار نگردید روشن نشد.

اما به گفتۀ وزیر صحت عامۀ افغانستان این مشکلات از سیستم برق و مرکز گرمی گرفته تا عملیات خانه و مقاومت ساختمان در برابر زلزله، همه مرفوع شده است. خانم دلیل گفت که برخی مؤسسات داخلی و خارجی و نیز چین همه وسایل لازمی تخنیکی شفاخانه را فراهم ساخته است.

دینگ زیون، سفیر چین در کابل در مراسم گشایش و آغاز بهره برداری از شفاخانه جمهوریت از ادامۀ همکاری کشورش برای انکشاف این شفاخانه در بخش ظرفیت سازی بشری و تخنیکی اطمینان داد. او گفت که کارمندان مسلکی و داکتران چینی در این شفاخانه حضور خواهند داشت تا همکاران افغان شان را آموزش دهند.

به گفتۀ مقام های افغان کار بازسازی برخی قسمت ها و نوسازی بخش های دیگر به شمول فراهم آوری تجهیزات لازم برای شفاخانۀ جمهوریت در مجمهوع ۲۶ میلیون دالر هزینه برداشته است.
XS
SM
MD
LG