لینک های دسترسی

Breaking News

مساعی مذبوحانه جاپان برای سرد ساختن کوره های ذروی


مساعی مذبوحانه جاپان برای سرد ساختن کوره های ذروی
مساعی مذبوحانه جاپان برای سرد ساختن کوره های ذروی

اردوی جاپان با استفاده از لوله هایی که آبرا با فشار پرتاب میکند، سعی میکنند میله های مواد سوخت ذروی را سرد بسازند تا از ذوب شدن آن جلوگیری بعمل آید.

در اوایل روز پنجشنبه توشیمی کیتازاوا، وزیر دفاع جاپان گفت بعد از تلاش های ناکام روز چهارشنبه حکومت تصمیم گرفت که دیگر معطل بوده نمیتواند.

اما تصاویر تلویزیونی نشان میدهد که بیشتر آب به هدف اصابت ننمود و بعد از چهار دوره تلاش این عمل متوقف شد.

میزان بلند تشعشعات رادیو اکتیف کار را برای کارگران این دستگاه مواد سوخت ذروی جاپان دشوار ساخته است، زیرا آنان فقط برای چند دقیقه محدود میتوانند در محل باقی بمانند.

مقامات اظهار امیدواری نموده اند که شاید جریان برق کوره را دوباره احیا نمایند تا امکان استفادۀ بیشتر از آب مهیا شود.

ایالات متحده و کشور های دیگر از شهروندان خود خواسته اند تا حداقل ۸۰ کیلومتر از این ساحه دور تر باشند و اکثریت کشورها در حال تخلیه کارکنان سفارت خانه های خود میباشند.

جاپان بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر را از یک دایره ۲۰ کیلومتری اطراف تاسیسات سوخت ذروی فوکوشیما تخلیه نموده است و به کسانیکه در ۳۰ کیلومتری اطراف زندگی میکنند هشدار داده است تا در داخل خانه های خود باقی بمانند.

XS
SM
MD
LG