لینک های دسترسی

رئیس بانک مرکزی افغانستان می گوید که در نتیجه آخرین تصفیه حسابات که در کابل بانک صورت گرفت، ۱۷۳ میلیون دالر از سرمایه های گمشدۀ این بانک به دست آمده است.

نورالله دلاوری در گفتگوی ویژه با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که قرار است مقروضین کابل بانک مبلغ ۱۸۷ میلیون دالر از سرمایه های این بانک را در جریان یک تا پنج سال آینده بپردازند.

آقای دلاوری در مورد تاخیر در بازپرداخت سرمایه های کابل بانک گفت که شماری مردم از این بانک قرضه گرفته بودند و پس از سقوط بانک یاد شده در تفاهمی که صورت گرفت، قرار است قروض خود را در چندین قسط در جریان چند سال بپردازند.

رئیس بانک مرکزی افغانستان همچنان می گوید که برخی از مقروضین کابل بانک که قرضه های تجارتی شان را پرداخته اند از فهرست مقروضین حذف شده اند.

حذف نام های کرزی و فهیم

نور الله دلاوری، رئیس بانک مرکزی افغانستان به رادیو آشنا گفت که نام های محمود کرزی، برادر حامد کرزی و حصین فهیم، برادر مارشال قسیم فهیم پس از پرداخت قروض شان از فهرست قرضداران کابل بانک حذف شده است.

اما به گفتۀ آقای دلاوری در مورد قضیه سهم این افراد در کابل بانک تا کنون کدام فیصله نهایی صورت نگرفته و قضیه تحت بررسی و پیگرد قرار دارد.

کابل بانک حدود سه سال پیش به دنبال افشای اختلاس و فساد مالی در این بانک در ورطۀ سقوط قرار گرفت. بخشی از پول های این بانک توسط سهم داران آن خارج و به منظور خریداری جایداد های تجارتی به بیرون از افغانستان منتقل شد.

تلاش پیگیر

رئیس بانک مرکزی افغانستان می گوید که برای حصول متباقی پول های گمشدۀ کابل بانک تلاش جریان داشته و امارات متحده عربی، بریتانیا، فرانسه و شماری از کشور های آسیای مرکزی به درخواست افغانستان برای برگرداندن سرمایه های گمشدۀ کابل بانک وعدۀ همکاری کرده اند.

تاکنون تنها ایالات متحده امریکا به تقاضای بانک مرکزی افغانستان پاسخ داده است و به ارزش حدود دو میلیون دالر جایدادی را که توسط شیرخان فرنود در آن کشور خریداری شده بود، تایید کرده است.

رئیس بانک مرکزی می گوید که فرانسه و بریتانیا از جمله کشور هایی اند که امکان دارد بخشی از پول ها یا جایداد های کابل بانک در آن وجود داشته باشد اما تا کنون هیچ معلوماتی از سوی این کشور ها در مورد به افغانستان داده نشده است.

پس از رو به رو شدن کابل بانک به ورشکستگی، وزارت مالیه افغانستان به منظور جلوگیری از بحران مالی بیش از هشتصد و بیست میلیون دالر را به این بانک کمک کرد و مدیریت آن را به بانک مرکزی افغانستان واگذار کرد.
XS
SM
MD
LG