لینک های دسترسی

Breaking News

کوبانی سوریه در رنج ماین های دولت اسلامی است


باشندگان شهر کوبانی سوریه یک سال بعد از رهایی از چنگ گروه دولت اسلامی هنوز از اشغال چهار ماهه منطقه شان رنج می برند.

از زمانیکه دولت اسلامی در جنوری ٢٠١٥ از کوبانی رانده شد، حد اقل ۱۰۰ تن کشته و دو صد تن دیگر از اثر ماین های تعبیه شده دولت اسلامی که در اطراف شهر و دهات اطراف جابجا شده اند زخمی شده اند. این مطلب را مقامات در سوریه گفته اند.

راه کاربرد ماین های تعبیه شده دولت اسلامی از شهرها در عراق و سوریه عبور می کند. ماین ها و مهمات انفجار ناشده باز مانده از زمان اشغال، کار آزاد سازی را توسط قوای نظامی برای آوردن ثبات دشوار می سازد.

هزاران پناهنده در داخل کمپ ها در ترکیه، اردن و سایر جاها گیرمانده اند. آنها از ترس ماین ها به بازگشت دلخوش نیستند.

از زمانیکه دولت اسلامی از شهر پالمیرا در اواخر ماه مارچ رانده شدند، انجنیران روسی مصروف خنثی سازی درحدود ٣٠٠٠ ماین هستند که دولت اسلامی جابجا کرده است. این موضوع را وزارت دفاع روسیه سه شنبه بیان داشته است.

به گفته نیروهای دولتی و کردی ها در شهرهای سنجار و رمادی عراق دولت اسلامی به هزاران ماین و تله های انفجاری را جابجا کرده است. مساعی در جریان است تا هرچه زود تر این ماین ها خنثی شود تا اینکه باشندگان این مناطق جرات آمدن دوباره را به منازل شان بیابند.

یک کمپنی ماین پاکی ایالات متحده موظف شده است تا رمادی را پاک سازی کرده و نیروهای عراقی را برای خنثی سازی ماین ها آموزش بدهد. این مطلب را مقامات امریکایی بیان داشتند.

یک منبع امریکایی به رویترز بیان داشته است که ناروی پنج میلیون دالر را برای ماین پاکی اختصاص داده است. این منبع افزوده است که ملل متحد می گوید که این سازمان کارهایی را روی دست دارد تا ماین ها را در مناطقی که تحت کنترول دولت اسلامی بود، پاک سازی کند.

لی وودیر یک مقام اداره خدمات ماین پاکی ملل متحد گفته است که آنها در مرحله خیلی ابتدایی تطبیق برنامه های ماین پاکی قرار دارند و تا هنوز معلومات زیادی در دست ندارند تا شریک بسازند.

ماین های گسترده و کشنده دولت اسلامی

تحلیلگران می گویند که ماین هایی را که دولت اسلامی از خود به جای گذاشته است از نوع ماینی است که در افغانستان و کشورهای بالقان از آنها کار گرفته شده است تفاوت کلی دارد.

باستیان ونکلریک کارشنانس آلمانی ماین می گوید که آنچه این ماین پاکی را نسبت به سایرین دشوار تر می سازد این است که ماین های دولت اسلامی خیلی مغلق اند. آنها ماین را از هرجاییکه بیرون می شوند پخش می کنند. ازین سبب کشف ماین های این گروه خیلی مشکل است.

ونکلریک در صحبت با صدای امریکا گفت که تعداد این ماین ها خیلی زیاد و خیلی گسترده می باشد که باشندگان مناطق ماین گزاری شده برای سالهای زیاد با این مشکل دست به گریبان خواهند بود.

او می گوید بهترین کاری را که می توان انجام داد این است تا برنامه های آگاهی از ماین را درمیان مردمان محل آغاز کرد.

کوبانی آلوده به مواد انفجاری

مرگ هایی که در جاده های کوبانی رخ می دهد نشان می دهد که کار پاکسازی ماین ها تا چه اندازه دشوار بوده می تواند.

در هفته گذشته به تنهایی حداقل پنج تن جان شان را از دست دادند. درین جا ماین ها و مهمات انفجار ناشده منفجر شده و تلفات را بار آورد.

مصطفی راشد، یک باشنده کوبانی که در ترکیه زندگی می کند و از ترس ماین به وطن برگشته نمی تواند می گوید که دو پسر کاکایش در اثر ماین کشته شدند.

راشد می گوید که تندروان دولت اسلامی خریطه های مملو از ماین را در خانه ها جابجا کرده اند. مقامات شهر کوبانی می گویند فعالیت های ماین پاکی به کندی به پیش می رود.

خالد برکل در شاروالی کوبانی می گوید که به تعقیب آزاد سازی کوبانی تعدادی از کارشناسان امور ماین به این جا آمدند تا کمک کنند و ماین ها را خنثی کنند، اما آنها تنها در شهر کار کردند. آنها در مورد محلات اطراف شهر چیزی زیادی نمی دانند جاییکه تعداد زیاد ماین ها درآنجا جابجا است.

برکل که با صدای امریکا صحبت می کرد گفت که کمبود کارشناسان و منابع مالی و عدم توانایی حکومت محلی سبب می شود که کار ماین پاک کاری با مشکل مواجه شود.

برکل به صدای امریکا در کوبانی گفت که حداقل تا حال ٢٠ تن از کارمندان ماین پاکی تا حال کشته شده اند.

تا وقتی که خطر ماین موجود است اکثر پناهندگان خوش ندارند دوباره به خانه های شان در کوبانی برگردند. با آنکه زندگی شان در کمپ ها توام با مشکلات است.

راشد به صدای امریکا درترکیه گفت که مردم خواهان برگشت اند ولی وقتی از تلفات ماین می شنود برای آنها خیلی مشکل می شود تا تصمیم بگیرند.

XS
SM
MD
LG