لینک های دسترسی

Breaking News

وزارت صحت افغانستان در مبارزه با فساد پیشرفت کرده است – گزارش


کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) می‌گوید که وزارت صحت عامه ۸۰ در صد پیشنهادهای این کمیته را در بخش مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت تطبیق کرده است.

این کمیته با نشر گزارشی زیر عنوان "وضعیت آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در وزارت صحت عامه" می‌گوید که چهار در صد پیشنهادها به طور قسمی تطبیق شده و تطبیق ۱۶ در صد دیگر به حالت تعلیق قرار دارد.

بر بنیاد این گزارش، وزارت صحت عامه افغانستان، استراتیژی مبارزه با فساد و پالیسی تضاد منافع را تدوین و تطبیق آن را آغاز کرده است.

کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، رسیدگی به شکایات مراجعین از کیفیت خدمات صحی، ایجاد سازمان اعتباربخشی به ادارات صحی برای اعتباردهی و صدور جواز به نهادهای صحی، بهبود روابط کاری دفتر ارتباط عامه، اطلاع‌دهی از کارکرد وزارت به مردم از طریق ویب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی را از دیگر پیشرفت‌های وزارت صحت گفته است.

گزارش می‌گوید: "جهت تقویت نظارت و ارزیابی، یک بانک معلوماتی ایجاد و دسترسی کارمندان وزارت صحت عامه به آن تأمین شده است و کارمندان در مورد استفاده از آن آموزش داده شدند. تفتیش تکمیلی خدمات صحی توسط برنامه ملی اولویت میثاق شهروندی برای اولین بار تطبیق شده و کیفیت ارایه خدمات صحی در کشور را سنجش و اشتراک حد اکثری مردم و تعامل شان را با عرضه کنندگان خدمات صحی تضمین می‌کند".

تشکیل اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی با سرمایه‌گذاری روی منابع بشری و تخنیکی، ایجاد دیتابیس، بازنگری قوانین دوایی، آغاز کنترول کیفیت ادویه در مرکز، ایجاد طرزالعمل کاری استندرد، رهنمودها و مقرره‌ها برای تقویت ظرفیت نظارتی و طی مراحل تجهیزات تدارکاتی مواردی اند که در این گزارش پیشرفت وزارت صحت عامه را نشان می‌دهد.

گزارش گفته است که وزارت صحت عامه تمام اسناد پالیسی و استراتیژی را به زبان‌های محلی ترجمه کرده و بیشتر این اسناد در ویب‌سایت وزارت صحت عامه قابل دسترس است.

کمبودها

با وجود این پیشرفت‌ها کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری بخش‌هایی را شناسایی کرده که هیچ پیشرفتی نداشته است .

این کمیته گفته است که اطلاع رسانی از پیشرفت‌های وزارت صحت عامه در شفافیت (حکومتداری خوب) و حسابدهی، کافی و سیستماتیک نبوده است.

گزارش گفته است: "عرصه‌های عمده که هنوز در مورد آنها نگرانی وجود دارد، عبارتند از مدیریت و تدارک منابع صحی و دوا، مدیریت منابع بشری، ارتقای ظرفیت، آگاهی رسانی در مورد دستاوردهای مبارزه با فساد وزارت صحت عامه، نظارت مردمی و گزارش دهی".

بر اساس یافته‌های این کمیته، کمیسیون مستقل حسابدهی و گزارش دهی سکتور صحی و سازمان اعتبار بخشی به نهادهای صحی، از لحاظ ساختار، صلاحیت و لایحه وظایف و خارج از صلاحیت وزارت صحت عامه است.

همچنان دسترسی به خدمات صحی طی سه سال اخیر - قبل از این بررسی - اندکی کاهش یافته و میزان شاخص صحت مادر و واکسین اطفال در سطح ملی راکد بوده و یاهم اندکی کاهش یافته است.

گزارش نشان می‌دهد که هزینۀ صحی خانواده‌ها بلند رفته، طوی که برای خرید دوا ۳۶ درصد، در بخش طب کمکی ۲۶ در صد و معالجه نیز ۲۶ در صد بوده است که اقتصاد خانواده‌ها را تهدید می‌کند.

وزارت صحت عامه افغانستان هنوز در مورد این گزارش به طور رسمی چیزی نگفته است.

XS
SM
MD
LG