لینک های دسترسی

Breaking News

ناپدید شدن یک آبده تاریخی از جلال آباد


گوشۀ از شهر جلال آباد

در میان سایر آبدات تاریخی شهر جلال آباد یکی هم مقبرۀ معروفی است که در مرکز این شهر موقعیت دارد. تا حال واضح نشده است که این مقبره مربوط کی است. در حالی که برخی ها آنرا از یک راهبه بودایی میدانند ولی اکثریت باشندگان این شهر آنرا به نام قبر کنچنی میشناسند.

این قبر به علت عدم توجه اداره اطلاعات وفرهنگ، از بین رفته و اکنون در یک مارکیت شهری ناپدید شده است.

فرهنگیان درولایت ننگرهار میگویند که این آبده تاریخی از زمان بودایی ها باقی مانده بود اما با گذشت زمان از بین رفت.

قبرکنچنی از قبرهای کهنه وتاریخی در شهر جلال آباد است که به گفته فرهنگیان این ولایت تاریخ آن به چندین قرن قبل برمیگردد.

این قبر درگذشته در حومه شهر جلال آباد در کوچه نمک فروشی به شکل یک آرامگاه وجود داشت اما از مدت بیست سال به این طرف تخریب شده ودر سال ۱۳۸۲شمسی در جریان یک مظاهره خشمگین، به ویرانه مبدل گردید.

عدم توجه اداره اطلاعات وفرهنگ ننگرهار باعث شد که این قبر با گذشت هر روز به مخروبه مبدل گردد تا حدی که اکنون نام و نشانی از آن دیده نمیشود و و به جای آن یک مارکیت شهری ساخته شده است.

گلستان غالب فعال فرهنگی در جلال آباد میگوید که این قبر از یک راهبه بودایی است که در زمان بودایی ها در این ساحۀ شهر دفن شده و با گذشت زمان به قبر کنچنی مسمی شده بود.

آقای غالب گفت که این قبر نشانه یک راهبه بودایی بوده که در دوران بودیزم بود که بودایی ها از گندهارا در این جا دوران داشتند. او علاوه کرد که بالای این مقبره یک گنبد قرار داشت و یک محل عادی نبود بل جایگاه قابل دید بود اما با مرور زمان در میان مردم به قبر کنچنی معروف شد.

با آنکه در مورد این مقبره معلومات دقیق وجود ندارد اما گمان میرود که با آمدن اسلام به این منطقه و حساسیت مردم در مقابل سایر ادیان باعث شده باشد که مردم آنرا قبر کنچنی عنوان کنند.

باغ شاهی جلال آباد
باغ شاهی جلال آباد

بر اساس مشاهدات تاریخی بیشتر قبرهای تاریخی در افغانستان افسانوی بوده اما روستانشینان روی عقاید خاص به زیارت ها، صحن آنرا پراز جنب وجوش کرده از آن زیارت میکنند و مراد میطلبند.

بازمحمد عابد یکی از فرهنگیان این ولایت میگوید که از مدت چهل سال به این طرف که از قبر یادشده بازدید کرده است به همین یک نام (قبر کنچنی) یاد میشود ودر گذشته ها مردم در آن برای رفع نیازمندی های خود مراجعه میکردند.

آقای عابد افزود برخی اززنان می آمدند وقبر را میدیدند، نمیدانستم که این زنان برای چه میامدند؟ اما از دور میدیدم که داخل محوطۀ آن میشدند و آنجا را ترک میکردند.

اما پوهنوال لعل پاچا آزمون، استاد پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل، پیشینه تاریخی این قبر را به زمان تجاوز بریتانیایی ها بر افغانستان میداند.

آقای آزمون گفت که این قبر از یک خانم افغان بود که در زمان مقاومت ها در مقابل انگلیس ها با جنگجویان افغان کمک میکرد و جنگ نیز اشتراک داشت.

او افزود که انگلیس ها برای بد نام ساختن زنان افغان و این مقبره را به نامی مسمی ساختند که مورد نفرت مردم قرار گیرد.

اما ریاست اطلاعات وفرهنگ ننگرهار باوجودیکه این قبر را یکی از آبدات تاریخی میخواند اما میگوید که این مقبره ثبت وراجستر ریاست اطلاعات و فرهنگ نیست، از این رو بازسازی نشد.

اورنگ صمیم رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت ننگرهار در مورد از بین رفتن این مقبره میگوید که در فهرست آن ریاست چنین آبدۀ ثبت نیست.

او گفت: در همان لیست که از اثار تاریخی نزد اطلاعات وفرهنگ وجود دارد، در آن قبر کنچنی وجود ندارد ولی قبر کنچنی یک آبده تاریخی وسابقه است که باید در این لیست شامل میبود.

با آنهم جادۀ که این قبر در گذشته ها در امتداد آن قرار داشت، هنوز هم بنام آن یاد میشود.

XS
SM
MD
LG