لینک های دسترسی

Breaking News

شانزده نامزد وزیر رای تایید از ولسی جرگه گرفتند


شانزده تن از نامزد وزیران هفته گذشته توسط معاون دوم رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی گردیدند

ولسی جرگه به ۱۶ نامزد وزیر رای اعتماد داد وکابینه حکومت وحدت ملی به استثنای وزارت دفاع ملی بعد ازسپری شدن شش ماه تکمیل گردید.

روند رای دهی در ولسی جرگه صبح امروز آغاز وتا چاشت ادامه یافت وبعد ازظهر روند شمارش آرا نامزد وزرا آغاز گردید.

روند شمارش آرا درحالی آغاز گردید که ۲۳۹ نماینده درمجلس حاضر وباید هر نامزد وزیر ۱۲۰ رای تایید میگرفت.

در جلسه امروزی ۷تن از وکلا حاضر نبودند.

درنتیجه شمارش رای ، انجینر علی احمد عثمانی نامزد وزیر انرژی وآب ۱۶۸ رای تایید،اسدالله حنیف بلخی نامزد وزیر معارف۱۶۱ رای تایید،فریده مومند نامزد وزیر تحصیلات عالی ۱۸۴ رای تایید،اسدالله ضمیر نامزد وزیر زراعت۱۹۲ رای تایید،همایون رسا نامزد وزیر وزارت تجارت وصنایع۱۷۰،عبدالباری جهانی نامزد وزیراطلاعات وفرهنگ۱۲۰ رای تایید،سید سعادت منصور نادری نامزد وزیر شهر سازی۲۰۲رای تایید،نسرین اوریاخیل نامزد وزیر کاروامور اجتماعی۱۶۹،دلبر نظری نامزد وزیر وزارت زنان۱۳۱رای تایید،انجینر محمود بلیغ نامزد وزیر فواید عامه ۱۶۸ رای تایید،سلامت عظیمی نامزد وزیر مبارزه با مواد مخدر۱۵۵ رای تایید،محمد الله بتاش نامزد وزیر فواید عامه۱۷۶رای تایید،عبدالبصیر انور نامزد وزیر عدلیه۱۳۸ رای تایید،محمد گلاب منگل نامزد وزیر سراحدات اقوام وقبایل۱۸۸ رای تایید،عبدالرزاق وحیدی نامزد وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی۱۵۲ رای تایید،عبدالستار مراد نامزد وزیر وزارت اقتصاد ۱۵۲توانستند که مورد تایید نمایندگان قرار گیرند.

درمیان این وزرا سید سعادت منصور نادری نامزد وزیر وزارت شهر سازی با اخد ۲۰۲ رای تایید بیشترین رای را وعبدالباری جهانی با گرفتن ۱۲۰ رای کمترین رای را از نمایندگان این جرگه گرفتند.

شماری از نمایندگان برای نامزد وزیران رای رد وشماری هم رای سفید استعمال نموده بودند وشماری از رای ها هم برای هر نامزد وزیر باطل اعلام گردید.

عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که با تاییدی این نامزد وزرا کابینه حکومت وحدت ملی تقریبا تکمیل گردید.

ولسی جرگه در دو مرتبه روند رای دهی ۲۴ نامزد وزیر را مورد تایید قرار داد اما تا حال نامزد وزیر وزارت دفاع ملی از سوی ریئس جمهور به این جرگه معرفی نشده است.

شانزده تن از نامزد وزیران درحدود دوهفته قبل توسط معاون دوم رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی گردیدند.

اسناد تابعیت وتحصیلی ۱۵ نامزد وزیر از سوی اعضای ولسی جرگه هفته گذشته مورد تایید قرار گرفت اما اسناد تابعیت عبدالباری جهانی نامزد وزیر وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز مورد تایید اعضای مجلس قرار گرفت وبعد او به ولسی جرگه حاضر وبرنامه های کاری اش را به اعضای این جرگه ارایه نمود.

به تعداد ۱۵ تن از نامزد وزرا هفته قبل برنامه های کاری شانرا به اعضای ولسی جرگه ارایه نموده بودند.

در بار نخست ۲۵ تن از نامزد وزیران به شمول سه خانم به ولسی جرگه معرفی گردیدند اما فقط هشت تن آنها ورئیس عمومی امنیت ملی توانستند که رای اعتماد نماینده های مردم را از آن خود نمایند.

بعد از شش ماه کابینه حکومت وحدت ملی تقریبا تکمیل گردید اکنون دیده شود که ریئس جمهور چه کسی را به پست وزارت دفاع ملی انتخاب وبه ولسی جرگه برای گرفتن رای اعتماد معرفی خواهد نمود.

ولسی جرگه روند رای دهی برای 16 نامزد وزیر را امروز آغاز نمود.

اسناد تابعیت ۱۵ نامزد وزیر از سوی اعضای ولسی جرگه هفته گذشته تایید گردید اما اسناد تابعیت عبدالباری جهانی نامزد وزیر وزارت اطلاعات وفرهنگ از سوی اعضای این جرگه ناقص خوانده شد وبرای بررسی مجدد به کمیسیون خاص این جرگه فرستاده شد.

اما امروز عبدالظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه نامه را که از سوی وزارت خارجه به این جرگه فرستاده شده بود ،به اعضای ولسی جرگه به خوانش گرفت که درآن تایید شده بود که آقای جهانی از تابعیت دومی اش گذشته است.

درنتیجه با وجود مخالفت یک تعداد از اعضای ولسی جرگه اسناد تابعیت نامزد وزیروزارت اطلاعات وفرهنگ به اکثریت آرا از سوی اعضای ولسی جرگه تایید وآقای جهانی شامل پروسه رای دهی گردید.

نامزد وزیر اطلاعات وفرهنگ بعد از تایید اسناد تابعیت اش به ولسی جرگه حاضر وبرنامه های کاری اش را به وکلا ارایه نمود وگفت که درصورتیکه رای اعتماد نماینده های مردم را از آن خود نماید آنچه را که تعهد نموده به آن عمل خواهد کرد.

به تعداد 15 تن از نامزد وزرا هفته قبل برنامه های کاری شانرا به اعضای ولسی جرگه ارایه کردند.

روند رای دهی به نامزد وزیران بعد از ارایه برنامه های نامزد وزیر وزارت اطلاعات وفرهنگ آغاز گردید.

درحالیکه روند رای دهی به نامزد وزیران مطابق به قانون سری میباشد اما شکریه بارکزی یک تن از اعضای ولسی جرگه حین رای دهی گفت"برای همه رای علنی میدهم وبعد از اینکه وزیر شدند مانع کارهای خلاف آنها میشوم".

شانزده تن از نامزد وزیران هفته گذشته توسط معاون دوم رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی گردیدند که درمیان آنها چهار تن از خانمها نیز شامل میباشند.

نامزد وزیران وزارت های مبارزه با مواد مخدر،کار وامور اجتماعی،امور زنان وتحصیلات عالی خانمها میباشند.

در بار نخست ۲۵ تن از نامزد وزیران به شمول سه خانم به ولسی جرگه معرفی گردیدند اما فقط هشت تن آنها ورئیس عمومی امنیت ملی توانستند که رای اعتماد نماینده های مردم را از آن خود نمایند.

از ایجاد حکومت وحدت ملی بیشتر از شش ماه میگذرد اما تا حال این حکومت نتوانسته است که کابینه اش تکمیل نماید اکنون دیده شود که ولسی جرگه به چه تعداد از این نامزد وزرا رای اعتماد خواهند داد وچه تعدادی را مانند گذشته رد خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG