لینک های دسترسی

Breaking News

غنی دو فرمان جدید را برای شفافیت انتخابات صادر کرد


رئیس جمهور افغانستان، برای جلوگیری از مداخلۀ کارکنان دولتی و نیروهای امنیتی و ایجاد شفافیت در روند انتخابات دو فرمان تازه را صادر کرد.

این فرمان‌ها، بر بی‌طرفی، اجتناب از اعمال نفوذ بر رأی‌دهندگان، جلوگیری از استفادۀ امکانات دولتی به نفع یک کاندید مشخص، عدم مداخله در امور استخدام در کمیسیون‌های انتخاباتی، اجتناب از سوء استفادۀ موقف وظیفوی و امر و نهی کارمندان انتخاباتی، تأکید شده است.

همچنان، کارمندان دولتی نمی‌توانند که به محلات ثبت‌نام رأی‌دهندگان، مراکز رأی‌دهی و شمارش آرا با اسلحه یا محافظان وارد شوند، نامزدان ریاست جمهوری را در افتتاح پروژه‌ها یا محافل رسمی دعوت کنند.

رئیس جمهور، در این فرمان بر کارمندان دولتی دستور داده است که محرمیت معلومات را هنگام اجرای وظیفه در روند انتخابات یا معلوماتی که از کمیسیون به دست می‌آورند، حفظ کنند.

در فرمان دومی، نهادهای امنیتی بر تدابیر لازم برای برگزاری انتخابات، تأمین امنیت محلات، مراکز، نهادها و کارمندان انتخاباتی، مکلف دانسته شده اند.

همچنان، نهادهای امنیتی افغانستان بر اساس این فرمان مکلف اند که در محلات ثبت‌نام و مراکز رأی‌دهی زنانه، خانم‌ها را بگمارند.

بی‌طرفی نیروهای امنیتی، جلوگیری از هرنوع تبعیض و تعصب قومی، نژادی، جنسیتی، سمتی، زبانی و مذهبی در برابر رأی‌دهندگان، ناظران، نامزدان و کارمندان انتخاباتی، از مواردی دیگر این فرمان است.

از سویی هم، نیروهای امنیتی نمی‌توانند بدون اجازۀ مسؤولان مراکز انتخاباتی، وارد محلات شوند.

رئیس جمهور افغانستان، به نیروهای امنیتی دستور داده است که جلو حرکات اغتشاشی، شورش و برخوردهای را بگیرد که روند انتخابات را مختل می‌سازد.

در هر دو فرمان تأکید شده است که با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG