لینک های دسترسی

Breaking News

احمدزی: کمیسیونی برای رفع مشکلات معلمین ایجاد شد


اشرف غنی احمدزی در محفل بزرگداشت از روز معلم
اشرف غنی احمدزی در محفل بزرگداشت از روز معلم

اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور افغانستان در محفل بزرگداشت از روز معلم گفت که در چند روز گذشته روی مشکلات معلمین بحث نموده اند و برای رفع آن کمیسیون را موظف نموده است تا روی آن کار نماید.

آقای احمدزی گفت برای اینکه دوگانگی در قانون مامورین ملکی رفع شود یک کمیسیون خاص را به اشتراک وزرای معارف، عدلیه، کار و امور اجتماعی و کمیسیون اصلاحات اداری موظف نموده است که روی قانون کار کنند تا تعبیض میان معلمین و سایر مامورین از بین برود.

آقای احمدزی، گفت "ما این را دفعتا در یک هفته فیصله کرده نمیتوانستیم برای اینکه این مساله نتایج زیادی مالی را در بردارد و باید دقت شود که باز مورد تعبیض دوگانه قرار نگیرد".

او افزود که امتیازات منطقوی معلمین در بودجه سال ١٣٩۴ گنجانیده میشود تا عملی گردد و مصرف آن در حدود ٨٠٠ میلیون افغانی است .

آقای احمدزی گفت که شورای امنیت ملی و ارگانهای ثلاثه امنیتی را موظف نموده است تا در مدت چهار ماه همه املاک غصب شده معارف را به این وزارت باز گردانند.

او هشدار داد هر غاصب که در برابر جایداد این وزارت قرار بگیرد در این مملکت جا ندارد.

توزیع زمین به معلمین در مدت شش ماه

رئیس جمهور به معلمین وعده نموده که در مدت شش ماه به آنها زمین توزیع میگردد.

او گفت که به همه والیان و مسوولین محلی هدایت داده است تا در توزیع شهرکها و نمرات رهایشی معلمین اقدامات عاجل نمایند و درمدت شش ماه از توزیع یک یک نمره زمین برای هر معلم به ریاست جمهوری اطمنیان دهد.

آقای احمدزی گفت که کمیسیون ایجاد شده وظیفه دارد تا در تفاهم با بانکها، ادارات مالی و سکتور خصوصی طرح جامع را به منظور پیدا نمودن وجوه مالی و قرضه های طویل المدت برای ساختن خانه های استادان تهیه نماید.

به گفته او، کمیسیون وظیفه دارد تا کار توزیع شهرک ها و نمرات رهایشی تمام معلمین باقی مانده را نظارت نماید و به مقام ریاست جمهوری در هر ١٥ روز گزارش ارایه کند.

رئیس جمهور گفت "من گزارشها را میخوانم و اگر کسی گزارش اش غلط باشد آماده به این باشد که برکنار خواهد شد و در هر امور با من شوخی کنید در امور معلم با من شوخی نکنید معارف جای شوخی نیست وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شود".

او به معلمین اطمینان داد که برای آنها بر مبنای اصل شایسته سالاری و مستحق بودن به مناسبت روز معلم امتیازات تشویقی و تقدیر نامه ها توزیع میگردد و کمیسیون وظیفه دارد تا در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری در جریان سال آینده تعلیمی همه کارمندان معارف را تحت ریفورم و اصلاح اداره قرار بدهد.

مبارزه با فساد در معارف

رئیس جمهور از معلمین خواست تا در مبارزه با فساد در معارف با وی همکاری نمایند و از موجودیت فساد در معارف جلوگیری کنند.

او گفت "من میخواهم که شما با من یک تعهد کنید بیایید برای مبارزه با فساد برای من دست محکم بدهید و فساد را از این کشور دور کنید از هر معلم به حیث هم مسلک میخواهم فساد را قبول نکنید و عوامل فساد و اشخاص را با من شریک بسازید که یکجا اقدام کنیم".

آقای احمدزی، گفت که تصمیم گرفته شده تا سیستم پرداخت معاشات معلمین از طریق تیلفون صورت گیرد تا معاشات به وقت آن برسد و دیگر هیچ نوع تحللی در پرداخت معاشات نباشد.

او افزود که در این مورد با کمپنی های تیلفون صحبت شده است.

مشکلات در کیفیت معارف

رئیس جمهور گفت که هدف عمده حکومت تغییر در کیفیت معارف در پنج سال آینده است.

او افزود که در کمیت افزایش آمده است و در کیفیت معارف مشکلات بنیادی عمده وجود دارد.

آقای احمدزی، گفت که با وجود تمام زحمات شما آن چه را که شما تولید میکنید جامعه به آن نیاز ندارد و باید نظام تربیتی به صورت بنیادی طوری عیار گردد که فارغ صنف ٩ و ١٢ صاحب کار گردد.

او گفت " باید به این منظور در نصاب تغییرات بنیادی بیاید و برای آموزش معلمین باید اقدامات سرتاسری بکنیم و این ضروری است ".

رئیس جمهور افزود که افغانستان هر چیز دارد اما چیزی که کمبود دارد، سرمایه بشری است و مرکز تولید بشری شما هستید و اولین تعهد حکومت اینست که در آموزش معلم سرمایه گذاری نماید.

او گفت که فرق میان شهر و ده مشکل ایجادکرده و باید اقداماتی صورت گیرد که حد اقل ٢٠ مکتب درجه اول به لیسه های سرتاسری لیلیه تبدیل گردد.

مخالفین سیاسی

رئیس جمهور از مخالفین سیاسی خواست تا دعوت به صلح را بپذیرند و با این روند یکجا گردند.

او گفت "به مخالفین سیاسی ام میگویم که خود را از آموزش محروم کردید اما اولاد های خود را از آموزش محروم نکنید".

آقای احمدزی افزود که به جای مصرف کردن پنج میلیارد دالر در بخش امنیت این پول در بخش معارف و صحت مصرف گردد که نیاز است.

XS
SM
MD
LG