لینک های دسترسی

Breaking News

تاکید به بیطرفی رسانه ها در جریان مبارزات انتخاباتی


کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات تاکید به بیطرفی رسانه ها در نشر وپخش مبارزات نامزدان ریاست جمهوری وشورا های ولایتی نموده است.

مبارزات انتخاباتی نامزدان شورا های ولایتی امروز آغاز وبرای مدت یکماه ادامه مییاید ودو روز پیش از انتخابات خاتمه مییابد دراین مدت بیشتر از ۲۷۰۰ تن برای بدست آوردن ۴۵۸ کرسی شوراهای ولایتی با هم به رقابت میپردازند.

نامزدان شورا های ولایتی برعلاوه نصب پوستر ها وبیلبورد ها اعلانات انتخاباتی شانرا از طریق رسانه ها نیز به نشر میسپارند وبه همین دلیل کمیسون رسانه های انتخابات از رسانه ها خواسته است تا بیطرفی خود را درنشر وپخش مبارزات نامزدان حفظ کنند.

این کمیسیون از رسانه ها خواسته تا در پوشش دیدگاه هاوفعالیت های نامزدان زن برخورد تبعیض آمیز نکنند وشرایط یکسان را دربرنامه های انتخاباتی برای نامزدان زن ومرد فراهم نمایند.

در خبرنامه این کمیسیون آمده است که رسانه ها درتشویق مردم برای سهم گرفتن درانتخابات سهم ارزنده خود را ادا نمایند .

برخورد در صورت تخطی

کمیسون رسانه ها از نامزدان ریاست جمهوری وشورا های ولایتی نیزخواسته است تا در هنگام پیکار های انتخاباتی لوایح انتخاباتی را درنظر بگیرند واز همکاری قانونمند با رسانه ها دریغ نکنند.

در خبرنامه این کمیسیون آمده است که درصورت تخطی ویا تخلف رسانه ای با متخلفین مطابق قانون ولوایح انتخاباتی برخورد میگردد .

این کمیسیون از نهاد های امنیتی نیز خواسته است تا درتامین امنیت و مصوونیت خبرنگاران هنگام پوش روند انتخابات ومبارزات انتخاباتی شورا های ولایتی تلاش نمایند وتوجه کنند.

امروز با نصب پوستر ها وبیلبورد های نامزدان شورا های ولایتی وآغاز مبارزات انتخاباتی آنها کابل رنگی دیگری به خود گرفته است.

اما شماری از این نامزدان با وجودیکه شاروالی کابل و کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرده بود که پوستر های تبلیغاتی شانرا در درختها ومنازل مسکونی ودیوار های دولتی نصب ننمایند اما نصب کرده بودند.

شاروالی کابل گفته است در صورتیکه نامزدان تخطی نمایند با آنها مطابق قانون برخورد میگردد.
XS
SM
MD
LG