لینک های دسترسی

Breaking News

سیما ثمر: مجرمان از روند صلح استفادۀ سؤ می کنند


در حالی که مسئولین شورای عالی صلح افغانستان از سوء استفاده برخی مجرمین از روند ادغام مجدد و صلح ابراز نگران کرده است، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که مقامات می گویند در این زمینه به با استفاده از قانون عفو عمومی و مصالحه استفاده میکنند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که برخی مجرمین با استفاده از روند صلح و ادغام مجدد، معافیت حاصل کرده و شامل این پروسه می شوند. سیما ثمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید "شما می بینید، بعضی پروگرام های ادغام مجدد است که در آن کسانی مدغم می شوند که جرم های بسیار جدی را انجام داده اند و آنها بخشیده می شوند، از همی خاطر مردم اعتماد نمی کنند."

در پاسخ به این اظهارات مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر، شورای عالی صلح می گوید که در عملیۀ ادغام مجدد به ویژه در قضیه کسانی که با نقش حقوق بشری و جرمی متهم اند با استفاده از مواد قانون عفو عمومی و مصالحه ملی که چند سال قبل از سوی شورای ملی تصویب و نافد شده است فیصله میکنند.

محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور و مسئول بخش روابط بین المللی شورای عالی صلح می گوید "وقتی که قانون مراحل خود را طی میکند، نافذ می شود، هیچ مرجع نمی تواند احکام قانون را نادیده بگیرد و آن را تطبیق نکند."

مشاور شورای عالی صلح در زمینه افزود "حق مردم، یعنی حق العبدی که می گویند، این ها محفوظ است، دولت نمی تواند حق مردم را ببخشد، دولت تنها می تواند در قسمت حق الله از عفو استفاده بکند مطابق به قانون اساسی و قوانین کشور."

خانم ثمر همچنان می گوید اشتراک تمام مردم در پروسه صلح به خصوص زنان و شفافیت در این روند بسیار مهم است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر شرکت زنان در پروسه صلح را نیز بسیار کمرنگ می داند و خواهان سهمگیری بیشتر زنان در این پروسه است.

او همچنان در رابطه به نگرانی های زنان که میگویند احتمال آن وجود دارد که در مذاکرات صلح با مخالفین دولت در زمینه دست آورد های ده سال گذشته زنان معامله صورت گیرد، اطمنان داد و گفت در شورای عالی صلح هیچ فیصله که حقوق زنان و یا مردم افغانستان در نتیجه آن متضرر گردد، صوروت نخواهد گرفت.

آقای قاسمیار در پاسخ به تقاضاهای زنان افغان که خواستار انتخاب یک زن به عنوان معاون شورای عالی صلح اند گفت که این تعینات به اساس انتخابات داخلی این شورا صورت می گیرد.

او می گوید هیچ مانع وجود ندارد که در انتخابات داخلی این شورا برای کرسی معاونیت یک زن رقابت کند.
XS
SM
MD
LG