لینک های دسترسی

Breaking News

دموکرات ها کنترول مجلس نمایندگان امریکا را به دست گرفتند


در نتیجۀ انتخابات میان دوره ای روز سه شنبه در ایالات متحده، حزب دموکرات توانست کنترول مجلس نمایندگان کانگرس را دوباره بدست بیاورد. در این رای گیری حزب جمهوریخواه توانسته است تا اکثریت را در مجلس سنا حفظ کند.

باوجود آنکه شمارش آرا تا حال پایان نیافته اما اکثریت دموکرات ها در مجلس نمایندگان و اکثریت جمهوریخواهان در مجلس سنای کانگرس، تائید و تصدیق شده است.

براساس آرای شمارش شده، دموکرات ها تا حال توانسته اند که از جمع ۴٣٥ کرسی مجلس نمایندگان، ۲۲۲ آن را از خود کنند و جمهوریخواهان تا حال به کسب ۱۹۹ کرسی مؤفق شده اند.

در مجلس سنا، بر اساس آرا تا حال شمارش شده، دموکرات ها تا حال توانسته اند که از جمع ١٠٠ کرسی، ۴٥ کرسی، در حالیکه جمهوریخواهان مؤفق به کسب ٥١ کرسی شده و به اینگونه اکثریت خود را بار دیگر حفظ کرده اند.

به هرحال، مؤفقت دموکرات ها در مجلس نمایندگان کانگرس، یک ضربۀ مهلک بر قدرت غول پیکر جمهوریخواهان و بخصوص رئیس جمهور دونالد ترمپ دانسته می شود و طوریکه پیش بینی شده بود، این مؤفقیت توازن قدرت را در واشنگتن تغییر داد و حداقل تا دو سال آینده ما شاهد زد و بندهای جدید سیاسی در این شهر خواهیم بود.

در انتخابات میان دوره ای سه شنبه در ایالات متحده، حزب دموکرات توانست تا کنترول مجلس نمایندگان کانگرس را دوباره بدست بیاورد. در عین حال، حزب جمهوریخواه توانسته است تا اکثریت را در مجلس سنا حفظ کند.

ننسی پلوسی، رهبر اعضای دموکرات در مجلس نمایندگان کانگرس، مؤفقیت حزب خود را آغاز یک روز جدید در واشنگتن دی.سی توصیف کرده است.

ننسی پلوسی گفت "ما مسؤلیت داریم تا وجه مشترک خود را دریابیم که در کجا میتوانیم بر موقف خود ایستادگی کنیم و در کجا نمیتوانیم. اما باید کوشش کنیم. کانگرس دموکرات بر راه حل های کار خواهد کرد که ما باهم یکجا میسازد، زیرا ما به اندازۀ کافی انقسام و اختلاف را تجربه کردیم."

با کسب کنترول مجلس نمایندگان در کانگرس، دموکرات میتوانند موانع بزرگ را در برابر اولویت های تقنینی رئیس جمهور ترمپ ایجاد کنند. دموکرات ها خواهند توانست تا رهبری کمیته های مهم مجلس نمایندگان را که صلاحیت قوی تحقیقاتی دارند، بدست بیاورند.

تعدادی از دموکرات ها از قبل گفته اند که خواستار بررسی اسناد مرتبط به پرداخت مالیات از جانب رئیس جمهور ترمپ و تحقیقات در مورد تجارت شخصی اش و تبانی ممکن او با روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٦ می باشند.

اما در مجلس سنای کانگرس، جمهوریخواهان با حفظ اکثریت در این مجلس، صلاحیت تائید قضات و اراکین بلندپایۀ حکومت را خواهند داشت. مجلس سنا همچنان میتواند که در صورت استیضاح دونالد ترمپ از سوی مجلس نمایندگان، جلو برکناری او را بگیرد.

سارا هکبی سندرز، سخنگوی قصرسفید، گفته است که رئیس جمهور ترمپ بخاطر کسب مجدد کنترول مجلس سنا توسط جمهوریخواهان، خرسند است.

سخنگوی قصر سفید گفت "اکثر نامزدانی که رئیس جمهور برای شان کمپین کرد خوب در خشیدند. در نهایت، رئیس جمهور با هر فرد برنده کار خواهد کرد."

قبل از برگزاری انتخابات میان دوره ای، رئیس جمهور ترمپ بارها این انتخابات را در مورد خود می خواند و تحلیلگران نیز با تائید این سخنان، انتخابات دیروز را یک همه پرسی در مورد عملکردهای دوسال گذشتۀ او عنوان کرده بودند.

XS
SM
MD
LG