لینک های دسترسی

Breaking News

رقم بالای بیکاری مشکل عمده جوانان افغان


در افغانستان، روز جوانان در حالی تجلیل میشود که بخش اعظم جوانان افغان بیکار استند. برخی دیگر معتقد اند که جنگ و ناامنی ها باعث روی آوردن جوانان به اعتیاد به مواد مخدر شده است.

درین میان ده ها جوان تحصیل کرده روز ها در جستجوی کار استند، میگویند چشم انداز روشنی انتظار آنها را ندارد.

در قلب شهر کابل روزانه صدها جـوان ساعت ها انتظار میکشند تا اگر کاری پیدا کنند. نبود کـار بزرگترین دشواری راه رشد جوانان افغان شده است. اسلام میرزاد، جوانی که دو سال پیش از رشته انجنیری فارغ شده است میگوید نبود کارعده یی را معتاد و برخی ها را به ترک افغانستان ناگزیر ساخته است.

اسلام میرزاد میگوید به دلیل بخاطر بیکاری جوانان به مواد مخدر و گروه های مخالف دولت روی آورده اند. و تاکنون به چند بخش تقاضای کار نموده، اما کاری برایش پیدا نشده است.

آمارها نشان می دهند که از ده میلیون جوان واجد شرایط کـار در افغانستان چهار میلیون آنان شغل دایمی ندارند و هشتصد هزار جوان به گونه مطلق بیکار هستند.

نرگس، باشنده شهر کابل میگوید جوان های که با روابط نزدیک با دولتمردان برخوردار باشند، میتوانند برای خود کار پیدا کنند، اما سایرین کار برایشان مشکل است.

برخی ها می گویند که در ولایت ها، گروه های مخالف مسلح دولت از جـوانان بیکار سربازگیری میکنند و یا از آنان در کشت و تولید مواد مخدر استفاده می کنند.

کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید جوان های افغان اکنون درک کرده اند که نباید با مخالفین بروند یا به مواد مخدر روی بیآورند. همه جوان ها از جنگ خسته شده اند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که راهبرد پنج ساله جوانـان ایجاد شده که بر ظرفیت سازی و ایجاد فرصت های کاری برای جوانان متمرکز است. به گفتهء این وزارت، سازمان ملل تعهد کـرده که ۶۲ میلیون دالر برای تطبیق این راهبرد کمک خواهد کرد تا جوانان افغان از وضعیت کنونی بتوانند، گذار کنند

XS
SM
MD
LG