لینک های دسترسی

فعالیت های رهبردینی مسلمان درمحیط پوهنتون امریکایی


امام یحیی هندی از سال 1999 بدینسو در پوهنتون جورج تاون بحیث رهبر یا امام دینی مسلمانان کارمیکند.

نظر سنجی در ایالات متحدۀ امریکا نشان داده است که شماری از امریکایی ها کمتر درباره اسلام میدانند بخصوص در زمانی که حملات دهشت افگنی یازدهم سپتمبراتفاق افتاد و به تازگی ایالت باستن دست خوش حملات دهشت افگنی دیگری شد. این درک شماری از امریکایی ها از تصور غلط آنها منشآ گرفته و دور از واقعیت عام درمورد اسلام است.

امریکایی ها برای تفهیم بهتر از اسلام در شماری از پوهنتون های این کشور نماینده مسلمان استخدام کرده اند که معلومات جامع درمورد اسلام را برای مردم و مطبوعات برسانند.

امام یحیی هندی از فلسطین است. وی از سال 1999 در پوهنتون جورج تاون بحیث رهبر یا امام دینی مسلمانان کارمیکند. این پوهنتون یکی ازاولین پوهنتون های امریکایی است که رهبرمذهبی مسلمان رسمی دارد. هدف هندی تدریس اسلام برای محصلین مسلمان وغیرمسلمان است.

امام هندی باور دارد که محاوره میان مذاهب میتواند امریکایی هایی با سابقه مختلف را قدرتمند بسازد و آنها رابه افراد بهتری در جامعه مبدل سازد. به همین هدف صنف مشهوری در سطح پوهنتون جورج تاون بنام محاوره و مکالمه مذاهب دایر گردیده که هندی این صنف را با رهبر مذهبی یهود و عیسوی تدریس میکند.

وی همچنان میگوید محصلین مسلمان مانند سایر مذاهب بعضی ضروریات و پرسش های دارند. باوجودیکه محصلین مسلمان اکثرآ با مسایل فرهنگی با مشکل برمیخورند که موضوعات مذهبی را با شاگردان غیرمسلمان شریک بسازند. هندی میگوید بعد از یازدهم سپتامبر نقش وی درین عرصه مهمتر شده است تا سطح آگاهی مردم را درمورد اسلام بالا ببرد.

امام هندی با استفاده از خطبه های نماز جمعه بهترین عملکرد ها دراسلام را تشویق میکند. هندی در مراسم بزرگ پوهنتون به شمول مراسم فراغت محصلین نیز شرکت میکند.
وی به افغانستان سفر نموده است. طی این سفر وی یک سلسله لکچر ها را ارایه نمود و با شورای علمای افغانستان ملاقات نمود. وی معتقد است که مردم افغان آماده تحول و انتقال سیاسی در کشور استند.

امام یحیی هندی امیدوار است تا درصنوف بیشتر و لکچر های بیشتر را با توجه به موقعیت کاری اش, شرکت نموده و معلومات جامع و عمیق را درمورد اسلام برای ناظرین مسلمان و غیرمسلمان برساند.


XS
SM
MD
LG