لینک های دسترسی

یک کاندید رد شده ریاست جمهوری دوباره به لست راه یافت


کنفرانس خبری کمیسیون شکایات انتخاباتی
کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز نتیجه بررسی های شانرا درمورد اعتراضات رسیده ازسوی کاندیدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی اعلام نمود .

عبدالستارسعادت رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی درنشست خبری گفت: آنها با دقت اعتراضات همه کاندیدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی را بررسی نموده اند وبعدآ تصمیم برای حذف ویا اضافه نمودن نام شان گرفتند .

وی افزود:به تعداد ۱۰۵۶ اعتراض از سوی کاندیدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی به این کمیسیون رسیده بود واین کمیسیون آنرا در مدت ۲۲ روز بررسی نمود .

به گفته رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی :این کمیسیون در مورد فیصله های خود اسناد مکمل دارد واز هرفیصله خود دفاع میکند .

آقای سعادت گفت : نام یک تن ا ز کاندیدان رد شده ریاست جمهوری که اسناد آن بعد از بررسی مشکلی نداشت به لست کاندیدان اضافه گردید اما وی نام از این فرد نبرد .

اما گفته میشود که محمد داود سلطان زوی به این لست راه یافته است قبلا کمیسیون مستقل انتخابات او را به دلیل تابعیت دوگانه اش از لست حذف نموده بود اما وی اسناد را در حضور رسانه ها وناظرین در نشست علنی رسیدگی به اعتراضات کاندیدان ارایه کرد وگفت که وی قبل از کاندید شدن از تابعیت اش گذشته است .

به گفته رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی ،به تعداد ۷۶ تن در لست شورا های ولایتی بعد از بررسی اسناد شان دو باره راه یافته اند ونام چهل تن دیگر به دلیل اسناد تذویری از لست حذف گردیده است .

رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت:کسانیکه درلست شورا های ولایتی دوباره راه یافته اند کارت های آنها از سوی سیستم کمیسیون مستقل انتخابات شناسایی نشده بود درحالیکه کارت های حمایت کنندگان آنها مشکلی نداشت .

اسناد تذویری

آقای ستار سعادت گفت :به تعداد چهل تن کاندید شورا های ولایتی که نام شان از لست حذف گردیده است ،این افراد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات واجد شرایط شناخته شده بودند اما به اساس گزارش وزارت معارف این افراد اسناد تحصیلی نداشتند.

وی افزود:این افراد به اتهام تذویر دراسناد تحصیلی به نهاد های عدلی وقضایی نیز معرفی گردیده اند.

آقای ستار سعادت گفت: یک تعداد از اعتراضات درموردکاندیدان ریاست جمهوری وشورا های ولایتی مواردجرمی بود اما حکم قطعی محکمه درمورد آنها وجود نداشت واین کمیسیون نتوانست که نام آنها را به دلیل محدودیت های قانونی از لست حذف نماید .

وی افزود:کمیسیون این موارد را به لوی سارنوالی فرستاده است واگر آنها ازسوی محکمه مجرم شناخته شوند نام آنها نیز ازلست کشیده میشود .

وی خاطرنشان کرد اگر تا انتخابات ریاست جمهوری شکایاتی که باعث حذف نام کاندیدان شورا های ولایتی وریاست جمهوری گردد واسناد موثق درموردشان وجود داشته باشد نام آن افراد نیزازلست حذف میگردد .

ضیا الحق امرخیل رییس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات گفت: کمیسیون شکایات انتخاباتی نتیجه بررسی های خود را به این کمیسیون فرستاده است واین کمیسیون بعد از تطبیق فردا لست نهایی را اعلام خواهد نمود .

وی افزود:کمیسیون درمورد راه یافتن یک تن به لست کاندیدان ریاست جمهوری نیز وضاحت خواهد داد .

قرار بود کمیسیون شکایات انتخاباتی نتیجه بررسی های شانرا قبل از ۲۵ عقرب به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارد وکمیسیون مستقل انتخابات لست نهایی را به تاریخ ۲۵ عقرب نشر نماید اما اکنون نتیجه بررسی های آنها بعد از سه روز تاخیر اعلام گردید.

کمیسیون شکایات انتخاباتی دلیل تاخیرفیصله های شانرا اعلام لست ابتدایی با دو روز تاخیر که به تاریخ ۳۰ میزان نشر شد ودریافت اسناد کاندیدان با چهار روز تاخیر بعد از نشر لست ابتدایی خواند.

برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۷ کاندید وجود داشت اما ده تن آنها توانستند به لست ابتدایی راه یابند وبرای انتخابات شوراهای ولایتی 3056 کاندید ثبت نام کرده بود که ۳۵۲ تن آن نتوانستند که شرایط کاندید شدن را تکمیل نمایند.

کمیسیون مستقل انتخابات دلیل حذف نام کاندیدان ریاست جمهوری وشورای های ولایتی را عدم تکمیل اسناد تحصیلی ،تابعیت وکاپی کارتهای حمایت کنندگان کاندیدان دانسته بود اما بعد از بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی معلوم شد که در کارتهای کسانیکه درلست شورا های ولایتی راه یافته اند مشکلی وجود نداشته است اما اینکه کمیسیون مستقل انتخابات درمورد فیصله های کمیسیون شکایات چه تصمیمی میگیرد فردا معلوم خواهد شد .
XS
SM
MD
LG