لینک های دسترسی

Breaking News

واقعات مرگ و میر ناشی از توبرکلوز در آسیا کاهش یافته


سازمان صحی جهان، روز چهارشنبه 24 مارچ یعنی روز جهانی توبرکلوز را به عنوان روز ثبت پیشرفت ها و آزمون های این سازمان در راستای مبارزه علیه توبرکلوز در منطقۀ جنوب شرق آسیا معرفی نموده است ارگان صحی ملل متحد هشدار میدهد که در برنامه های خود برای مجادله با توبرکلوز در منطقه با چندین آزمون مواجه میباشد.

سازمان صحی جهان میگوید وظایف عمدۀ این اداره تقویت و توسعۀ خدمات به کشور هایی میباشد که با قحطی، شهری سازی سریع و تعداد کثیر بیجاشدگان مواجه هستند.

هند 20 فیصد وقایع توبرکلوز در جهان را دارا است.

در حالیکه واقعات مرگ و میر ناشی از توبرکلوز در 11 کشور منطقۀ جنوب شرق آسیا کاهش یافته است، ولی با آنهم این مرض همه ساله مسوول مرگ بیش از نیم میلیون نفر میباشد.

مامورین سازمان صحی جهان بطور خاص از اطلاعاتی ابراز نگرانی کرده اند که نشان میدهد، بیش از یک سوم مریضانی که تداوی متکرر ضد توبرکلوز را در کشور تایلند دریافت میکنند، مصاب به توبرکلوز شکل مقاوم در برابر چندین نوع ادویه میباشند.

داکتر جی نارین مسوول ساحوی امراض ساری سازمان صحی جهان میگوید که کشور های دارندۀ چنین گرایش مرضی، نیاز دارند تا از رژیم های معقول دوایی استفاده نمایند.

"ظهور رژیم تداوی برای توبرکلوز نوع مقاوم در برابر ادویه نیز انعکاسی از کیفیت برنامه های کنترول توبرکلوز میباشد. در واقع برگشت و کاهش سطوح توبرکلوز مقاوم در برابر چندین دوا، بیانگر کیفیت خوب برنامه های کنترول توبرکلوز میباشد. این امر در شهر های بزرگ مانند نیویارک، لندن و سایر جا ها به اثبات رسیده است."

مقامات صحت عامه از بروز اشکال وخیم تر این مرض نگران اند که در برابر تداوی شکل مقاوم دوایی توبرکلوز پاسخ نمیدهند.

این شکل مرض که بنام توبرکلوز وسیعاً مقاوم در برابر دوا یاد میگردد در کشور های بنگله دیش، هند، اندونیزیا و تایلند کشف گردیده است.

سازمان صحی جهان در گزارش خود که بروز چهارشنبه منتشر گردید، استفادۀ نادرست از ادویۀ کمتر مؤثر برای این مشکل را عامل بروز اشکال وخیم مرض دانسته و از تهدید واقعی بروز اشکال فوق العاده مقاوم توبرکلوز هشدار میدهد.

روز جهانی توبرکلوز بروز 24 ام مارچ و به یادبود از این تاریخ در سال 1882 تجلیل میگردد، که در همین روز رابرت کوخ داکتر جرمنی اعلان نمود که باکتریای عامل مرض توبرکلوز را کشف نموده است.

در آن زمان توبرکلوز که عمدتاً به شکل ریوی وجود داشت یعنی شش ها را مصاب میساخت، یگانه تهدید بزرگ صحی برای بشریت بود.

XS
SM
MD
LG