لینک های دسترسی

Breaking News

توزیع تذکره های الکترونیکی، منتظر دستور رئیس جمهور است


وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان چند ماه پیش از آمادگی کامل آن اداره برای توزیع تذکره های الکترونیکی خبر داده بود

رئیس عملیاتی توزیع تذکره های الکترونیکی می گوید که روند توزیع این تذکره ها پس از صدور امر رئیس جمهور آغاز می گردد.

نصیر احمد امین به صدای امریکا گفت که آن اداره به ریاست جمهوری مکتوب فرستاده و از رئیس جمهور خواسته است تا تاریخ آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی را مشخص بسازد.

آقای امین ابراز اطمینان کرد که به محض برگشت رئیس جمهور از نشست لندن، تاریخ توزیع تذکره های الکترونیکی مشخص شده و نخستین تذکره به رئیس جمهور داده خواهد شد.

نصیر احمد امین افزود که این روند از شهر کابل آغاز می شود و در مدت یکسال به همه باشندگان این شهر تذکره توزیع خواهد شد.

به گفتۀ آقای امین روند توزیع تذکره های الکترونیکی سپس به ولایات گسترش خواهد یافت و این روند در سرتاسر کشور پنج تا هفت سال را در برخواهد گرفت.

آقای امین گفت که در توزیع تذکره های الکترونیکی چهار میکانیزم در نظر گرفته می شود: جمع آوری معلومات از شهروندان، تثبیت هویت آنان، وارد کردن این معلومات در سیستم و چاپ تذکره که تمام این مراحل به گفتۀ وی زمانگیر است.

رئیس عملیاتی توزیع تذکره های الکترونیکی گفت که تذکره های کاغذی از دقت و صحت برخوردار نبوده و برای رفع این نواقص باید تذکره های الکترونیکی با دقت زیاد توزیع شود.

چالش های عمده

با اینحال بخش هایی از افغانستان هنوز هم ناامن بوده و شورشیان مسلح مخالف دولت در شماری از ولسوالی ها نفوذ گسترده دارند، وضعیتی که روند توزیع تذکره های الکترونیکی را در این ساحات با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

اما رئیس عملیاتی تذکره های الکترونیکی ابراز خوشبینی کرد که تمام شهروندان افغان در این روند مشارکت خواهد داشت و در صورت تامین امنیت بهتر، این برنامه طبق پلان تطبیق خواهد شد.

یکی از مشکلات تذکره های کاغذی این است که شماری از افراد دو یا بیشتر تذکره دارند. آقای امین گفت هنگام توزیع تذکرۀ الکترونیکی نشان انگشت و مشخصات چشم شخصدرج سیستم می شود و هیچ امکان ندارد که یک فرد بیشتر از یک تذکره بگیرد.

گفته می شود که در سالیان گذشته به ویژه در ولایات مرزی افغانستان شماری از شهروندان خارجی نیز تذکرۀ تابعیت افغانستان را گرفته اند.

آقای امین گفت که توزیع تذکره های الکترونیکی بر اساس فورمه های خانوادگی و در حضور نمایندۀ ثبت احوال نفوس صورت می گیرد، پس به گفتۀ وی این پس شهروندان خارجی قادر نخواهند بود که تذکره های تابعیت افغانستانی بگیرند.

کم و بیش یک هزار کارمند برای توزیع تذکره های الکترونیکی در شهر کابل استخدام شده است و زمانیکهاین روند در ولایات آغاز شد، افراد دیگری نیز نظر به جمعیت هر ولایت به کار گماشته خواهد شد.

تذکره های الکترونیکی به زبانهای پشتو و دری چاپ می شود ودر عقب آن تمام مشخصات فرد به زبان انگلیسی نوشته خواهد شد.

XS
SM
MD
LG