لینک های دسترسی

Breaking News

مادری که به نمادی از تغییر زنان افغانستان مبدل گشت


تصاویر مادری در ولایت دایکندی، که با کودک شیرخوارش حین سپری کردن امتحان کانکور دیده میشود، اخیراً در رسانه های اجتماعی به پیمانۀ گسترده پخش گردید و آن بانو را به نمادی از تغییرِ زنان افغانستان مبدل ساخت.

نامش جهانتاب است، مادر سه کودک و باشندۀ یکی از روستا های دورافتادۀ ولسوالی میرامور ولایت دایکندی. جهانتاب میگوید که فاصله میان روستای آنان تا مرکز ولایت، بیش از ده ساعت است و در مسیر راه، کودک شیرخوارش گوش درد شد و او باید همزمان هم امتحان می داد و هم دین مادری اش را ادأ میکرد.

و اما، این تصویر کودکی در آغوش و پـارچه امتحان در دست، جهانتـاب ۲۵ ساله را به نمادی از تغییر زنان افغانستان مبدل ساخت.

سرانجام جهانتاب در رشتۀ علوم اجتماعی پوهنتون خصوصی ناصر خسرو راه یافت. هرچند، می خواست که حقوق بخواند و در منطقۀ شان قاضی شود.

پیام جهانتاب به بانوان اینست که درس بخوانند تا بتوانند تغییر ملموس ایجاد کنند. چند روزیست که این بانو به کابل آمده است و برخی از افـراد و نهادها تعهد کرده اند که زمینۀ آموزش او را در یکی از پوهنتون ها در پایتخت فراهم کنند.

هرچند، تعهد خودش اینست که بـا مبارزه بـا تمامی چالش ها، تحصیلات عالی اش را تکمیل کند و رویاهایش را به واقعیت مبدل سازد.

XS
SM
MD
LG