لینک های دسترسی

Breaking News

می‌خواهید خوشحال باشد؟ سبزی و میوه بخورید


داکتران موجودیت میوه و سبزی را در غذای روزمره ضروری می‌پندارند

خوردن میوه‌ها و سبزی‌ها به دلیل اینکه در دراز مدت تاثیرات بسیار مثبت صحی را به بار می آورند، همواره از سوی متخصصان به عنوان یک بخش مهم رژیم غذایی توصیه می‌شود، اما اکنون پژوهشگران می‌گویند که میوه‌ها و سبزی‌ها در کوتاه مدت نیز سود خوبی را نصیب فرد مصرف کننده می سازد.

بربنیاد سروی‌های ملی در آسترالیا که بالای ۱۲ هزار نفر صورت گرفته است، مصرف مقادیر اضافی میوه و سبزی در غذای روزمره به پیمانۀ که ۸۰ درصد مواد غذایی را تشکیل دهد، در جریان دوسال می‌تواند سبب خوشحالی فزایندۀ شخص شود.

پژوهشگران در ژورنال صحت عامۀ امریکا گزارش داده اند که افزودن مقادیر بیشتر میوه و سبزی در غذای روزمره تحول چشمگیری را در تندرستی افراد رونما می‌سازد، درست مثل "شاغل شدن یک فرد بیکار".

اندرو اوسوالد، استاد علوم سلوکی در دانشگاه وارویک بریتانیا می گوید که میوه‌ها و سبزی‌ها دارای قدرت فوق العاده شگفت انگیز است. او که معاون نویسندۀ پژوهش جدید است، در پاسخ به ایمیلی به خبرگزاری رویترز نگاشته است که هم اکنون ۷۰ درصد غذای روزمره اش را میوه‌ها و سبزی‌ها تشکیل می‌دهد.

اوسوالد و همکارانش به این باور اند که اگر افراد به تاثیرات کوتاه مدت میوه و سبزی باورمند شوند، بیشتر از پیش از این مواد استفاده خواهند کرد.

در این پژوهش ۱۲ هزار نفر شرکت کننده از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ جزئیات مواد غذایی روزمرۀ خود را یادداشت کرده و نیز در این جریان به پرسشنامه های سروی در مورد زنده‌گی و صحت روانی و عاطفی خود پاسخ می‌دادند.

پس از دو سال، پژوهشگران پی بردند که آن عده شرکت کننده‌گانی که ۸۰ درصد غذای روزمرۀ شان میوه و سبزی بود در مقایسه با کسانی‌که روزانه هیچ سبزی و میوه نمی‌خوردند، خوشحالتر و قانعتر بودند.

اشتراک کننده‌گانی هم که پیش از شرکت در این پژوهش میوه و سبزی مصرف نمی‌کردند اما در جریان پژوهش ۸۰ درصد بشقاب غذای شان را از سبزی و میوه پر کردند، از میزان بلند قناعت فردی و سرور برخوردار شدند.

اوسوالد همچنان افزود که افزودن میوه و سبزی در غذای روزمره به پیمانۀ ۲۰ درصد، می تواند مایۀ ایجاد حس خوشحالی و سرور در فرد شود. این سروی تاثیر میوه و سبزی را بر سلامت وجود، از میزان یک دهم میوه و سبزی در غذا گرفته تا میزان هشت دهم این مواد در سفرۀ روزمره سنجش و بررسی کرده است.

مری جو کریتزر استاد طب در دانشگاه مینیسوتا می گوید که در تفسیر یافته های این پژوهش باید احتیاط به خرج داد، زیرا به گفتۀ وی میوه‌ها و سبزی‌ها تنها مواد غذایی نیستند که در کوتاه مدت مزایای صحی را به بار می‌آورند.

کریتزر استدلال می‌کند که کاهش نمک یا شکر در رژیم غذایی می تواند نه تنها از نظر صحت روانی بلکه از رهگذر سلامت جسمی نیز تاثیرات کوتاه و دراز مدت را به بار آورد. او یافته های این پژوهش را عالی اما نابسنده می خواند و اضافه می کند که برای تغییر دادن عادت غذایی مردم باید دسترسی آنان را به مواد غذایی صحی و معلومات در مورد تهیۀ و پخت غذا زیاد ساخت.

گزارش: خبرگزاری رویترز

XS
SM
MD
LG