لینک های دسترسی

Breaking News

نوجوانان فقیر بیشتر به امراض روانی معروض اند


در این پژوهش ۸۶۰۰ کودک بین ۱۲ تا ۱۶ سال شرکت داشت.

نوجوانانی که در خانواده های با دسترسی محدود یا نامشخص به مواد غذایی زندهگی می کنند، دو مرتبه بیش از سایر هم سالان شان در معرض مشکلات روانی قرار دارند.

پژوهش جدیدی که از سوی مرکز طبی ویل کورنل در نیویارک صورت گرفته است ضمن بیان این یافته، عدم مصوونیت غذایی را به عنوان عامل مستقل برای مشکلات روانی نوجوانان تلقی کرده است.

داکتر الیزابت پولی دی سیلوا سرمحقق این پژوهش به خبرگزاری رویترز گفته است که "عدم مصوونیت غذایی تقریباً ۲۰ درصد خانواده های امریکایی را متاثر ساخته است که در آن افراد زیر سن ۱۸ سال زیست دارند."

در این پژوهش ۸۶۰۰ کودک بین سن ۱۲ تا ۱۶ سال شرکت داشت که در اکثر موارد با والدین به ویژه مادران این کودکان در مورد مشکلات اقتصادی به ویژه در زمینۀ فراهم آوری غذا مصاحبه صورت گرفته است.

بر اساس این پژوهش عواملی چون درجۀ صنفی نوجوانان، فقر، درآمد خانواده پایانتر از خط فقر، سویۀ تحصیلی والدین، وضعیت صحی والدین، مکاتب و محلات ناامن نیز در کنار عدم مصوونیت غذایی در افزایش مشکلات روانی نوجوانان دخیل است.

اما در جمع بندی کلی این عوامل، عدم مصونیت غذایی بیشتر از دوبرابر سایر عوامل در ایجاد مشکلات روانی نوجوانان دخیل دانسته شده است. طوریکه تا ۲۹ درصد کودکان معروض با عدم مصوونیت غذایی از مشکلات روانی رنج می برند.

با اینحال داکتر روت ستین متخصص اطفال در شفاخانۀ مونتفیور نیویارک می گوید که سردرگمی در مورد اینکه نوبت بعدی غذا چی یا چی وقت خواهد بود یا هم فقدان مواد مشخص مغذی در غذای کودکان، ممکن آنان را تحت فشار روانی قرار دهد، اما به گفتۀ وی عدم مصوونیت غذایی به عنوان عامل تکالیف روانی نوجوانان، کمتر محتمل به نظر می رسد.

XS
SM
MD
LG