لینک های دسترسی

تبلیغات جهاد من در بس های شهر شیکاگو


شورای روابط اسلامی امریکا در اواخر سال گذشته در شهر شیکاگو با اقدام بی سابقه ای به تبلیغات زیر نام "جهاد من" پرداخت تا معنی اصلی جهاد را معرفی کند. بس های شهری در شهر شیکاگو پیام های جهاد را حمل میکند.

جهاد من, پروژه آموزشی تبلیغات عامه است که هدف آن افهام معنی خاص جهاد که اکثریت مسلمانان جهان به آن معتقد استند و عمل میکنند, معرفی میکند. در این تبلیغات تصاویر افراد با درک آنها از جهاد نشان داده می شود.

احمد رحاب, مسوول شورای روابط اسلامی شهر شیکاگو میگوید که با نو آوری ازطریق اعلانات، وی تلاش میکند تا سطح آگاهی و درک از معنی اصلی جهاد را درامریکا بالا ببرد.
"جهاد به معنی جهد و کوشش در راه خداوند است و میتواند شکل جنگ را بخود بگیرد."

او افزود که در زبان عربی کلمه حرب معنی جهاد را نه بکله جنگ را میدهد. هرگاه جهد و کوشش در راه خداوند نباشد جهاد نیست. و اگر به عنوان ملیت گرایی, یا نفع شخصی و یا هدف شیطانی صورت گیرد، البته که جهاد نیست بلکه دهشت افگنی است."

درک معنی جهاد درکشور های اسلامی و غرب

احمد رحاب علاوه کرد که تعدادی از مردم معنی اصلی جهاد را حتی در جوامع مسلمان نیز درک نکرده اند. در کشور های چون مصر، افغانستان، عراق، ایران، ترکیه، و در جهان غرب درعناوین خبری، جهاد را به عنوان مبارزه مسلحانه مینگارند، و گروه های دهشت افگنی را لقب گروه جهادی میدهند.
​تبلیغات "مای جهاد" یا جهاد من به هدف دوگانه درک مسلمانان از کلمه که از افراطی گرایی است و برای غیرمسلمانان معرفی اصلی معنای کلمه جهاد است.

اعلانات "مای جهاد" چهره های خندان مسلمانان و باشنده گان امریکایی را نشان میدهد. در یکی از اعلانات دوخانم را نشان میدهد که یکی با حجاب است و دیگری بدون حجاب. نوشته آن میرساند که جهاد من این است که مردم مرا بخاطر حجاب قضاوت نکنند.جهاد شما چیست؟

درتصویر دیگری از تبلیغات مادری که عکس کودکش را دردست دارد نشان میدهد که میگوید جهاد من راه پیمایی است با آنکه فرزندم را از دست داده ام، جهاد شما چیست؟

عکس العمل مخالفین جهاد من

در عین حال فعالین ضد اسلام به تبلیغات مشابه دست زده وشعار های غیراسلامی را درمبارزه با این تبلیغات پخش نمودند.
پاملا گیلر, وبلاگ نویس محافظه کار و بنیاد گذار دفاع از آزادی های امریکا کمپاین ضد اسلامی با شعار های غیراسلامی را راه اندازی کرد.

رحاب میگوید که اعلانات تبلیغاتی جهاد من ازطرف مخالفین اسلام هدف قرار گرفته است، ولی تاثیر قوی این تبلیغات پابرجاست. این پروژه ازطرف مردم عام تمویل میشود که به اهداف این مبارزه معتقد استند.

احمد رحاب درنظر دارد تا کمپاین "جهاد من" را به خارج ازمرزهای امریکا ببرد تا معنی اصلی جهاد را معرفی کند، و بحث بزرگتری را که چه کسی درمورد اسلام حرف میزند گسترده تر بسازد.

XS
SM
MD
LG