لینک های دسترسی

دیوارهای امنیتی تا چه حد در تامین امنیت تاثیر دارد؟


بسیاری از باشندگان شهر کابل می گویند که موجودیت بیش از حد دیوارهای امنیتی، کابل را مشابۀ یک قلعۀ جنگی ساخته است

با افزایش تهدید های امنیت، دیوار های امنیتی نیز در کابل بیشتر ایجاد شده اند.

وزارت امور داخله افغانستان می گوید که بسیاری از نهادها از ناگزیری این دیوار ها را ایجاد کرده اند.

تأثیر موجودیت و یا عدم موجودیت این دیوار ها بالای زندگی روزمرۀ باشندگان کابل چیست؟ پاسخ این پرسش را در این گزارش دنبال کنید.

XS
SM
MD
LG