لینک های دسترسی

Breaking News

محیط زیست ناسالم مرگ آور است


ماریا نیرا، رئیس بخش صحت عامه و محیط زیست سازمان جهانی صحت می گوید که محیط زیست نا سالم عامل کشنده برای انسانها می باشد.

مطالعه ای را که سازمان جهانی صحت انجام داده است می گوید یک چهارم مرگ و میر درجهان را می توان ناشی از محیط زیست غیرصحی دانست.

این اداره ملل متحد می گوید هرگاه اقدامات مقتضی برای بهبود وضع محیط زیست صورت گیرد درین صورت از بیشتر این مرگها جلوگیری خواهد شد.

عوامل خطرناک محیطی از قبیل آلودگی هوا، آب و خاک و در پهلوی آن مواجه شدن به مواد کیمیاوی، تغیرات اقلیم و تشعشعات ماورای بنفش باعث بیش از صد نوع مرض و جراحات می گردد.

گزارش سازمان جهانی صحت می گوید که درمیان کشورهای جهان بیشترین مرگ و میر ناشی از محیط زیست در کشورهای جنوب شرق آسیا و حوزه غربی اوقیانوس آرام به وقوع می پیوندد.

یک دهه قبل بزرگترین کشنده ها امراض ساری مثل اسهالات و ملاریا بود که به آب های آلوده، حفظ الصحه خراب و عدم مدیریت زباله ها ارتباط می گرفت.

طی ده سال گذشته، مرگ های ناشی از امراض ساری روبه تقلیل نهاد و دلیل آنهم دسترسی بیشتر مردم به آب های صحی و حفظ الصحه دانسته می شود.

ماریا نیرا، رئیس صحت عامه و محیطی سازمان جهانی صحت می گوید از بین تمام مرگ های سالانه در جهان ٨،٢ ملیون آن را میتوان به هوای آلوده به شمول مواجه بودن با دود سگرت دست دو، نسبت داد.

نیرا می گوید بیماری های غیر ساری از جمله مهم ترین مشکلات صحت عامه و امراض همه گیر میباشد که همه به آن مواجه هستند.

لذا، اگر آنها بتوانند عوامل خطرناک محیطی را که باعث این بیماری ها می شود از بین برند، کاهش قابل ملاحظۀ واقعات و وقایه امراض مزمن را شاهد خواهند بود.

در گزارش سازمان جهانی صحت آمده است که سکته های مغزی، امراض قلبی، سرطان ها و امراض مزمن تنفسی همه باعث دو برسوم مرگ هایی می گردد که منشا آنرا محیط زیست غیرسالم تشکیل میدهد.

نیرا به صدای امریکا گفت که برای یک کشور وقایه امراض به مراتب از هزینه معالجه، ارزان تر تمام خواهد شد.

نیرا می گوید نود وهفت در صد مخارج صحی که به تریلیون ها دالر می رسد برای مداوای امراض به مصرف می رسد به خصوص در بخش مراقبت های صحی. ازین میان تنها سه درصد این منابع به وقایه امراض اختصاص داده شده است.

سازمان جهانی پیشنهاد میکند که برای بهبود صحت محیط زیست و وقایه امراض باید از تکنولوژی پاک و مواد سوخت پاک برای پخت و پز در خانه، تسخین و تنویر خانه ها استفاده شود.

درگزارش این سازمان پیشنهاد شده است که دسترسی به آب صحی و پاک بیشتر شده، وضعیت ترانزیت شهری بهبود یابد و ساختمان هایی اعمار شود که مصارف انر‏ژی آن کمتر باشد.

XS
SM
MD
LG