لینک های دسترسی

Breaking News

چهارمین طیارۀ نظامی C-130 به سربازان افغان سپرده شد


طیاره ها C-130 قابلیت انتقال قوا و باربری را دارا است

چهارمین و آخرین طیارۀ هرکولیس C-130 که ایالات متحده فراهم آوری آن را برای قوای هوایی افغانستانتعهد کرده بود، در میدان هوایی بین المللی حامدکرزی در کابل به زمین نشست.

مقام های امریکایی و افغان می گویند که با فراهم شدن این طیاره، قابلیت تاکتیکی و سفربری نیرو های امنیتی و دفاعی افغان افزایش خواهد یافت.

شرکای بین المللی افغانستان در سال ۲۰۱۰ تشخیص دادند که طیاره های C-130 می تواند سهولت زیاد تدارکاتی، سفربری و تخلیۀ قوا را برای سربازان افغان فراهم کند و در آن زمان ایالات متحده تعهد کرد که یک جزوتام– مرکب از چهار طیاره – را در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار می دهد.

دو بال طیارۀ C-130 در اواسط سال ۲۰۱۳ و یک بال دیگر آن در تابستان ۲۰۱۴ به نیرو های هوایی افغان تحویل داده شد.

تایلر فالک معاون قوماندانی مشترک انتقال امنیتی در افغانستان گفت که این طیاره ها نه تنها قابلیت های انتقال تدارکات و قوا را در داخل افغانستان برای نیرو های افغان فراهم می کند بلکه می تواند سربازان افغان را در انجام ماموریت ها، آموزشها و مشق و تمرین های نظامی در کشورهای متحد افغانستان قادر سازد.

آقای فالک گفت که طیاره های C-130 می تواند به سادگی هم برای انتقال قوا و هم برای مقاصد باربری و استفاده شود.

حکومت افغانستان همواره به تجهیز و تسلیح قوای هوایی آن کشور تاکید داشته و به گونۀ ویژه در زمانیکه سربازان افغان مسوولیت کامل امنیتی را به عهده می گیرند، داشتن قوای هوایی مجهز یک امر ضروری پنداشته می شود.

محمد عظیمی یکی از افسران قوای هوایی افغانستان ضمن خوشبینی از مواصلت طیارۀ اخیر گفت که با فعال شدن این طیاره قابلیتهای قوای هوایی به ویژه در زمینۀ انتقال قوا به گونۀ قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت. او افزود که انتقال کتله یی قوا توسط هیلیکوپتر زمانگیر می باشد.

ایالات متحده پیش از این افسران قوای هوایی افغانستان را با طرز کاربرد، ترمیم و مراقبت طیاره های C-130 آشنا ساخته و شماری از آنان را در ایالات متحده آموزش داده بود.

نبود قوای هوایی مجهز و به گونۀ ویژه نبود جنگ افزار هوایی، همواره به عنوان نقطۀ ضعف سربازان افغان در جنگ با شورشگری طالبان عنوان شده است.

سربازان افغان برای رفع این کاستی هیلیکوپتر های Mi-17 روسی را که برای حمل و نقل طراحی شده است، به گونۀ با نصب ماشیندار و اسلحه تعدیل کرده اند که از آن در جنگ با طالبان نیز کار گرفته شود.

پس از آنکه ماموریت جنگی نیرو های ناتو به رهبری ایالات متحده در افغانستان پایان یافت، نیازمندی سربازان افغان به قوای هوایی در جنگ با طالبان به گونۀ بی پیشینه محسوس بوده است.

در تازه ترین مورد، نیروهای هوایی افغانستان در بازپسگیری ولسوالی چهاردرۀ ولایت کندز و درهم کوبیدن مواضع طالبان در آن ولسوالی نقش بارزی را ایفا کرد.

سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ به پیمانۀ زیاد در نتیجۀ حملات و بمباردمان هدفمندانۀ طیاره های B-52 امریکایی صورت گرفت تا اینکه نیروهای زمینی در آن نقش عمده را داشته باشند.

XS
SM
MD
LG