لینک های دسترسی

Breaking News

مقام‌ها: مراکز پناهجویان در یونان و ایتالیا لبریز شده است


مقام‌های اروپایی گفته اند که شمار پناهجویان تازه وارد به یونان دو برابر شمار کسانی است که ثبت نام شده و مراکز را ترک می گویند

مفتشین اتحادیۀ اروپایی گفته اند که مراکز ثبت و رسیدگی به امور پناهجویان در یونان و ایتالیا مملو از مهاجران و پناهجویان شده است.

مفتشین اتحادیه اروپایی همچنین گفته اند که به منظور رسیدگی به پناهجویان به کارمندان بیشتر، به ویژه برای کمک به کودکان، در این مراکز اشد ضرورت است.

در گزارشی که روز سه شنبه نشر شد، مفتشین اروپایی گفته اند که برای ایجاد سهولت در روند ثبت پناهجویانی که از غرب اروپا به ایتالیا و از ترکیه به یونان می روند، باید مراکز بیشتر ایجاد شود.

در گزارش آمده است که شمار پناهجویان تازه وارد به جزایر یونان، بیشتر از پناهجویانی است که پس از ثبت و طی مراحل اسناد شان این ساحات را ترک می گویند.

گزارش حاکی است که محلات ورود پناهجویان در یونان بیش از حد مزدحم شده است و برخی کودکان پناهجو تحت شرایط دشوار و "دست و پاگیر" حتا برای بیش از سه ماه در این مراکز نگهداری می شوند.

مفتشین اروپایی گفته اند که محلات عمدۀ ورود پناهجویان در یونان و ایتالیا برای ثبت و رسیدگی به ۸۰۰۰ پناهجو ایجاد شده است و بنا بر گزارش‌ها، هم اکنون به گونۀ منظم امور ۱۵ تا ۱۶ هزار پناهجو را رسیدگی می کند.

XS
SM
MD
LG