لینک های دسترسی

Breaking News

تخلیۀ کمپ "جنگل" در فرانسه ادامه دارد


مقامات فرانسه می گویند که نزدیک به ۶۵۰۰ مهاجر در کمپ کاله اقامت دارند

فرانسه امروز سه شنبه، به تخلیۀ گستردۀ کمپ موقت مهاجرین موسوم به جنگل، ادامه داد. در این کمپ، هزاران فراری جنگ یا فقر، به امید رسیدن به بریتانیا، در وضعیت ناهنجاری زیست داشته اند و در میان آنان، مهاجرین أفغان نیز دیده می شوند.

حکومت فرانسه وعده کرده که در مراکز پذیرش، ۹۰۰۰ مکان، به مدت سه تا چهار ماه، در اختیار مهاجرین قرار خواهد گرفت و در این مدت، درخواست های پناهندگی شان طی مراحل خواهد شد.

مهاجرینی که واجد شرایط پناهندگی باشند، در فرانسه باقی خواهند ماند و بقیه به کشور های شان برگشتانده می شوند.

صبح روز دوشنبه، هفده بس حامل بیش از هفتصد مهاجر، کمپ جنگل را ترک کرد.

برنارد کزونوف وزیر داخلۀ فرانسه گفت که تا شام دوشنبه، ۱۹۱۸ نفر طی مراحل شده و به ۸۰ مرکز در نقاط مختلف فرانسه اعزام شدند. ۴۰۰ تن از خوردسالانی که کدام همراهی با خود نداشتند، در سرپناه های گرم داخل کمپ، جا داده شدند.

روز گذشته ١٧ بس حامل بیش از هفتصد مهاجر، کمپ جنگل را ترک کرد
روز گذشته ١٧ بس حامل بیش از هفتصد مهاجر، کمپ جنگل را ترک کرد

شماری از مهاجرین سعی کرده که ذریعۀ قطار آهن یا لاری ها، خود را به بریتانیا برسانند، اما بسیاری از این مهاجرین، قصد ماندن در فرانسه را دارند.

انتظار میرفت که عملیات برچیدن کمپ جنگل در شهر کاله تا یک هفته طول بکشد، اما وزیر داخلۀ فرانسه می گوید که این عملیات تا زمانی که لازم باشد، ادامه خواهد داشت.

مقامات فرانسه می گویند که نزدیک به ۶۵۰۰ مهاجر در کمپ کاله اقامت دارند، اما گروه های امدادگر، تعداد آنان را ۸۳۰۰ گزارش داده که بیش از ۱۲۰۰ شان را خوردسالان بدون همراه، تشکیل می دهند.

XS
SM
MD
LG