لینک های دسترسی

Breaking News

دیدن دوامدار به صفحۀ تلیفون، خواب را خراب می‌کند


نگاه کردن دوامدار و بیش از حد به صفحۀ تلیفون‌های هوشمند، بر اساس یک پژوهش تازه، سبب خرابی کیفیت خواب ‌می‌شود.

گریگوری مارکوس نویسندۀ این پژوهش و استاد پوهنتون کلیفورنیا گفته است که این نخستین بار است که تاثیر مستقیم تماس و کاربرد دوامدار صفحات تلیفون هوشمند بر کیفیت خواب سنجش می‌شود.

داکتر مارکوس به خبرگزاری رویترز گفت "به گزارش فردی هر شرکت کننده اتکا نکردیم، بلکه از طریق نصب یک اپلیکیشن در تلیفون کاربران که زمان دقیق کاربرد صفحات تلیفون را در طور روز سنجش می‌کند، تماس آنان را محاسبه کردیم."

پژوهشگران اطلاعات به دست آمده از ۶۵۳ شرکت کنندۀ بالغ در این پژوهش را تحلیل و تجزیه کرده و یافته های خود را در ژونال انترنتی Health eHeart Study نشر کرده اند.

اپلیکشن نصب شده در تلیفون‌های اشتراک کننده‌گان اطلاعات را برای ۳۰ روز جمع آوری کرد. برخی شرکت کننده‌گان معلومات را در زمان رفتن به بستر، مدت خواب و وضعیت صحی شان نیز برای پژوهشگران گزارش دادند.

مجموع ساعاتی که اشتراک کننده‌گان با صفحات تلیفون شان مصروف بودند در طول ماه حدود ۳۸.۴ ساعت بود، یعنی یک و نیم ساعت در یک روز و ۳.۷ دقیقه در ساعت.

داکتر مارکوس در پاسخ به ایمیلی به رویترز نگاشته است که یک و نیم ساعت مصروفیت با تلیفون در یک روز ظاهراً حیران کننده به نظر نمی‌رسد، اما یک و نیم ساعت پیهم، بخش عمدۀ روز را تشکیل می‌دهد.

مصروفیت با صفحات ابزار هوشمند و دیجیتلی نظر به سن و سال افراد فرق می‌کند، اما جوانان بیشتر از سایر گروه‌های سنی با این صفحات سر و کار دارند.

پژوهش‌های گذشته بر اساس گزارش فردی اشتراک کننده‌گان نیز نشان داده بود که با افزایش زمان تماس با صفحات تلیفون، کمپیوتر و تبلیت کیفیت خواب کاهش یافته بود، مثلاً شرکت کننده‌گان دیرتر به خواب می‌رفتند و کمتر می‌خوابیدند یا زود زود از خواب بیدار می‌شدند.

داکتر مارکوس گفت که نور تولید شده از صفحات تلیفون‌های هوشمند ممکن تولید هورمون میلاتونین را در بدن مختل سازد. این هورمون صفحات خواب و بیداری را در بدن تنظیم می‌کند.

همچنان گفته شده است که پیگیری محتویات تنبیه کننده از طریق تلیفون در شبکه‌های اجتماعی، مثلاً دنبال کردن آخرین خبرها یا هم دنبال کردن تویت‌های آزاردهنده می تواند خواب را مختل کند.

با اشاره به اینکه اکثر کسانی‌که خواب نمی روند در داخل بستر خود را با تلیفون مصروف می‌سازند که به گفتۀ داکتر مارکوس این وضعیت خود مشکل خواب را پیچیده تر ساخته و حتا منجر به دیگر مشکلات صحی به ویژه تاثیر منفی بر سیستم قلب و دوران خون می‌گذارد.

آقای مارکوس می گوید که کاهش تماس با صفحات ابزار هوشمند خطرات صحی را کمتر می سازد، بنابراین به گفتۀ این پژوهشگر امریکایی "اگر یک شخص به سختی به خواب می‌رود یا خواب بی کیفیت دارد، پرهیز از تماس زیاد با صفحات تلیفون و آیپد و تبلیت می‌تواند شب خوش و خواب راحتی را برای وی به ارمغان آورد."

XS
SM
MD
LG