لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان و ایران سند همکاری‌های راهبردی امضا می‌کنند


افغانستان و ایران در یک بیانیۀ مشترک از نهایی‌سازی سند همکاری‌های راهبردی میان دو کشور تا سه ماه آینده خبر داد.

این بیانیه مشترک پس از پایان سفر دو روزۀ هیات افغانستان به رهبری محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجۀ افغانستان ناوقت روز دوشنبه ۲۲ جون (دوم سرطان) نشر شد.

بیانیه گفته است که افغانستان و ایران در هشت بخش سند جامع، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻗﺎﻣﺖ مهاجرین افغان در ایران، ھﻤﮑﺎری‌ھﺎی ﻣﺮزی، ﮐﺎر، آب، ھﻤﮑﺎری‌ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ، اﻧﺮژی و ﺻﺤﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو ﮐﺸﻮر به نتایجی دست یافته اند.

در اعلامیه آمده است: "به ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮭﺎدینه‌ﺳﺎزی و ﺳﺎﻣﺎن‌دهی رواﺑﻂ دوﺟﺎنبه، طﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺪاوم ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﮭﺎﯾﯽ‌ﺳﺎزی ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊھﻤﮑﺎری‌ھﺎی راھﺒﺮدی دو ﮐﺸﻮر و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای اﻣﻀﺎی روﺳﺎی ﺟﻤﮭﻮر ظﺮف سه ﻣﺎه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدند".

همچنان ایران اعلام آمادگی کرده است که در صورت درخواست افغانستان، مذاکرات میان‌افغان‌ها را با ظرفیت و امکانات خود تسهیل و آن را میزبانی کند.

کاهش خشونت‌ها به منظور ایجاد فضای اعتماد برای آغاز فوری مذاکرات میان‌افغان‌ها، دست‌یافتن به آتش‌بس دایمی و تامین صلح پایدار از مواردی اند که دو جانب بر آن تاکید کرده اند.

بر اساس اعلامیه مشترک، اجماع منطقه‌ای و جهانی برای برقرار صلح در افغانستان مهم است و دو جانب بر ایجاد یک ابتکار منطقه‌ای با محوریت افغانستان، اشتراک کشورهای همسایه و تاثیرگذار و نقش ملل متحد در حمایت از روند صلح بین‌الافغانی تفاهم کرده اند.

حقوق مهاجرین

همچنان در دیدارهای هیات افغانستان با جانب ایرانی، بر تداوم همکاری‌ها در بخش حقوق بشر و حمایت از حقوق مهاجرین افغان تاکید کرده اند.

بر اساس بیانیۀ مشترک، جانب ایرانی در ﻣﻮرد تحقیقات ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ در مرز مشترک دو کشور و شهر یزد ایران که منجر به کشته‌شدن ۱۵ مهاجر افغان ﮔﺮدﯾﺪه، به هیات افغانستان معلومات داده است و دوجانب به گرفتن تدابیر برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث توافق کرده اند.

بیانیه گفته است: "دو طﺮف ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮول دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺮزھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ دو ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻌﮭﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ از ﻋﺒﻮر ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺮزی، ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و قاچاق هرنوع مواد دیگر به ﻗﻠﻤﺮو ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی کنند".

همچنان دو کشور در بخش‌های تسهیلات تجارت و ترانزیت، تسهیلات برای رفت و آمد نیروی کاری دو کشور، بازسازی زیرساخت‌های ترانزیتی در مرز دوغارون، همکاری در زمینۀ انرژی، توسعه رسانه‌یی و فرهنگی توافق کرده اند.

XS
SM
MD
LG